ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-absorption-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น absorption, *absorption*,

-absorption- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you absorption of small JijiI ask you absorption of small Jiji
Good absorption is important to the skin.การซึมซับที่ดี เป็นเรื่องสำคัญต่อผิว
The absorption rate is up in lower concentrations.อัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำลง
"...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."และเราจะทำการ ยึดทรัพย์สินที่มีขึ้น ในระหว่างที่คุณปฏิบัติงานมาทั้งหมด
Luckily the transdermal absorption rate was lower than her ingestion of it, so it wasn't fatal for Rossi.โชคดีที่อัตราการดูดซึมทางผิวหนัง น้อยกว่าที่เธอกินเข้าไป ก็เลยไม่ถึงกับชีวิตสำหรับรอสซี่
Speed Force absorption at 35% and rising.การดูดซับสปีดฟอร์ซอยู่ที่ 35% และกำลังเพิ่มขึ้น

-absorption- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula

-absorption- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吸水[きゅうすい, kyuusui] (n,vs) water absorption
吸音[きゅうおん, kyuuon] (n,vs,adj-no) sound absorption
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption
結腸吸収[けっちょうきゅうしゅう, kecchoukyuushuu] (n) colon absorption

-absorption- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (banchī tont) EN: absorption costing FR:
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
จตุตถฌาน[n.] (jatutthachā) EN: the fourth Jhāna ; the fourth absorption FR:
การบัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (kān banchī ) EN: full costing ; absorption costing FR:
การดูด [n.] (kān dūt) EN: suction FR: absorption [f] ; succion [f] ; sucement [m] (vx)
การดูดกลืน[n.] (kān dūtkleū) EN: absorption ; assimilation FR: absorption [f]
การดูดกลืนแสง[n. exp.] (kān dūtkleū) EN: FR: absorption de la lumière [f]
การดูดซับ[n.] (kān dūt sap) EN: adsorption ; absorption ; sorption FR: adsorption [f] ; absorption [f]
การดูดซึม[n.] (kān dūtseum) EN: absorption FR: absorption [f]
การดูดซึมยา[n. exp.] (kān dūtseum) EN: drug absorption FR:
การแย่งออกซิเจน[n. exp.] (kān yaēng ǿ) EN: FR: absorption d'oxygène [m]
เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption refrigerator FR:
เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption chiller FR:
ปฐมฌาน[n.] (pathommachā) EN: first stage of Buddhist meditation ; First Jhana ; the First Absorption FR:
ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (rabop tham ) EN: absorption refrigeration system FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืน[n. exp.] (samprasit k) EN: absorption coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น[n. exp.] (samprasit k) EN: Linear absorption coefficient FR:
ตติยฌาน[n.] (tatiyachān) EN: the third Jhāna ; the third absorption FR:
ทุติยฌาน[n.] (thutiyachān) EN: the Second Absorption ; the second Jhana FR:
วัฏจักรทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (wattajak th) EN: absorption refrigeration cycle FR:

-absorption- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Schalldämpfung {f}sound absorption
Dämpffähigkeit {f} des Reifenstyre absorption capacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -absorption-
Back to top