ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*absorption*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น absorption, -absorption-

*absorption* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absorption (n.) การดูดซึม Syn. digestion, osmosis Ops. ejection, discharge
absorption (n.) การไม่สะท้อนกลับ
absorption (n.) การรวมเข้าด้วยกัน
absorption (n.) การหมกมุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
absorption(n) การดูดซึม,การซึมซับ,ความหมกมุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absorption๑. การดูดซึม๒. การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intestinal absorptionการดูดซึมทางลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absorption การดูดซึม, การดูดกลืน การดูดซึมสารชนิดหนึ่งเข้าในสารอีกชนิดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสง, ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึม [การแพทย์]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atomic Absorption Spectrometer เครื่องวัดระบบอะตอมมิก แอบซอพชั่น สเปคโตรมิเตอร์ เครื่องมือวัดปริมาณของตะกั่ว โดยใช้เปลวไฟอะเซทิลีน (Acetylene Flame) ที่ความยาวคลื่น 283.3 หรือ 217 นาโนมิเตอร์ (Nanometer) [สิ่งแวดล้อม]
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Intestinal Absorptionการดูดซึมของลำไส้; ลำไส้, การดูดซึม [การแพทย์]
Labour absorptionการดูดกลืนแรงงาน [เศรษฐศาสตร์]
Selective absorptionการเลือกดูดกลืน [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูดกลืน (n.) absorption See also: assimilation
ฌาน (n.) meditative absorption See also: one-pointed meditation, contemplation Syn. สมาธิ, ภาวะจิตสงบ
ภาวะจิตสงบ (n.) meditative absorption See also: one-pointed meditation, contemplation Syn. สมาธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ask you absorption of small JijiI ask you absorption of small Jiji
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ
Good absorption is important to the skin.การซึมซับที่ดี เป็นเรื่องสำคัญต่อผิว
Yeah, they slip it in your drink or blow the powder in your face and nasodermal absorption's almost immediate.พวกเขาผสมลงไปในเครื่องดื่มของคุณ หรือเป่าฝุ่นใส่หน้าคุณ และการดูดซึมเข้าร่างกายเกือบจะในทันที
The absorption rate is up in lower concentrations.อัตราการดูดซึมเพิ่มขึ้น ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำลง
People are hurting, unemployment is up, the dollar is weak, and the arts smack of elitism and self-absorption, indulgence and privilege.ผู้คนเจ็บปวด คนว่างงานเพิ่มขึ้น ค่าเงินดอลล์ก็อ่อนลง และศิลปะเป็นเรื่องของ คนรวยและ เห็นแก่ตัว
So I tell you what-- why don't you call me back once you've gotten off the self-absorption train and decide to be a real hero, the kind that Cindi is waiting for.ทำไมคุณไม่โทรกลับมาหาฉัน ตอนที่คุณสลัด ความหมกมุ่นตัวเองออกไป\ และตัดสินใจจะเป็นฮีโร่ที่แท้จริง ในแบบที่ซินดี้รออยู่
"...which will result in absorption of all assets acquired during the period of the term."และเราจะทำการ ยึดทรัพย์สินที่มีขึ้น ในระหว่างที่คุณปฏิบัติงานมาทั้งหมด
Luckily the transdermal absorption rate was lower than her ingestion of it, so it wasn't fatal for Rossi.โชคดีที่อัตราการดูดซึมทางผิวหนัง น้อยกว่าที่เธอกินเข้าไป ก็เลยไม่ถึงกับชีวิตสำหรับรอสซี่
Speed Force absorption at 35% and rising.การดูดซับสปีดฟอร์ซอยู่ที่ 35% และกำลังเพิ่มขึ้น
And a distracting sense of self-absorption.และยอดบัญชีสูงลิ่ว และชอบสร้างความแตกแยกกันเอง
With all that technology may checked by absorption.ด้วยการดูดซับเทคโนโลยีของมัน สามารถควบคุมอะไรก็ได้

*absorption* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗星云[àn xīng yún, ㄢˋ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 暗星云 / 暗星雲] dark nebula (visible as a shadow, absorbing light from behind); absorption nebula
吸着[xī zhuó, ㄒㄧ ㄓㄨㄛˊ, 吸着 / 吸著] sorption (generic term for absorption, adsorption, diffusion, precipitation etc)

*absorption* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
同化[どうか, douka] (n,vs,adj-no) (1) (See 異化) assimilation; absorption; (2) anabolism; (3) adaptation; (P)
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (n,vs) absorption; suction; attraction; (P)
吸収不良症候群[きゅうしゅうふりょうしょうこうぐん, kyuushuufuryoushoukougun] (n) malabsorption syndrome
吸引[きゅういん, kyuuin] (n,vs,adj-no) absorption; suction; aspiration; attraction; (P)
吸水[きゅうすい, kyuusui] (n,vs) water absorption
吸音[きゅうおん, kyuuon] (n,vs,adj-no) sound absorption
専念[せんねん, sennen] (n,vs) absorption; giving undivided attention; devoting oneself (to); (P)
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)
星間吸収[せいかんきゅうしゅう, seikankyuushuu] (n) interstellar absorption
結腸吸収[けっちょうきゅうしゅう, kecchoukyuushuu] (n) colon absorption
自己陶酔[じことうすい, jikotousui] (n,vs) narcissism; self-absorption; self-intoxication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
吸引[きゅういん, kyuuin] Thai: การดูดซับ English: absorption

*absorption* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (banchī tont) EN: absorption costing FR:
ฌาน[u] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation ; Jhana FR: contemplation [f] ; extase [f] ; méditation [f]
จตุตถฌาน[n.] (jatutthachā) EN: the fourth Jhāna ; the fourth absorption FR:
การบัญชีต้นทุนรวม[n. exp.] (kān banchī ) EN: full costing ; absorption costing FR:
การดูด [n.] (kān dūt) EN: suction FR: absorption [f] ; succion [f] ; sucement [m] (vx)
การดูดกลืน[n.] (kān dūtkleū) EN: absorption ; assimilation FR: absorption [f]
การดูดกลืนแสง[n. exp.] (kān dūtkleū) EN: FR: absorption de la lumière [f]
การดูดซับ[n.] (kān dūt sap) EN: adsorption ; absorption ; sorption FR: adsorption [f] ; absorption [f]
การดูดซึม[n.] (kān dūtseum) EN: absorption FR: absorption [f]
การดูดซึมยา[n. exp.] (kān dūtseum) EN: drug absorption FR:
การแย่งออกซิเจน[n. exp.] (kān yaēng ǿ) EN: FR: absorption d'oxygène [m]
เครื่องทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption refrigerator FR:
เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (khreūang th) EN: absorption chiller FR:
ปฐมฌาน[n.] (pathommachā) EN: first stage of Buddhist meditation ; First Jhana ; the First Absorption FR:
ระบบทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (rabop tham ) EN: absorption refrigeration system FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืน[n. exp.] (samprasit k) EN: absorption coefficient FR:
สัมประสิทธิ์การดูดกลืนเชิงเส้น[n. exp.] (samprasit k) EN: Linear absorption coefficient FR:
ตติยฌาน[n.] (tatiyachān) EN: the third Jhāna ; the third absorption FR:
ทุติยฌาน[n.] (thutiyachān) EN: the Second Absorption ; the second Jhana FR:
วัฏจักรทำความเย็นแบบดูดกลืน[n. exp.] (wattajak th) EN: absorption refrigeration cycle FR:

*absorption* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Kaufkraftabschöpfung {f}; Kaufkraftabsorption
Schalldämpfung {f}sound absorption
Dämpffähigkeit {f} des Reifenstyre absorption capacity
Absorptionstheorie {f}absorption approach
Absorptionsfrequenzmessgerät {n}absorption frequency meter
Absorptionsmessgerät {n}absorptionmeter
Absorptionswärmepumpe {f}absorption heat pumps
Finanzmittelbindung {f}absorption of funds
Sammelkonto {n}absorption account
Vollkostenrechnung {f}absorption costing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *absorption*
Back to top