ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awiftly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awiftly*, -awiftly-

awiftly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awiftly (adv.) อย่างทันที See also: ฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน, ในทันที, กะทันหัน Syn. suddenly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awiftly
Back to top