ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virgin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virgin*, -virgin-

virgin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Virgin (n.) พระมารดาของพระเยซู Syn. Blessed Virgin Mary
virgin (n.) หญิงพรหมจารี See also: หญิงที่ยังบริสุทธิ์, หญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน
virgin (adj.) ที่เป็นหญิงพรหมจารี See also: ที่ยังบริสุทธิ์, ที่เป็นหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ Syn. celibate
virgin (adj.) ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์ See also: ที่เป็นธรรมชาติ Syn. natural, raw, untamed
virgin (adj.) ที่เป็นอันแรกสุด Syn. first
virgin (adj.) บริสุทธิ์ Syn. pure
virgin birth (n.) การสืบพันธุ์ที่ไข่เพศเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กับอสุจิของเพศผู้
Virgin Islands (n.) หมู่เกาะนอกฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเปอโตริโก
Virgin Mary (n.) พระมารดาของพระเยซูคริสต์ Syn. Virgin
Virgin Queen (n.) พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ของประเทศอังกฤษ
virginal (adj.) เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี See also: บริสุทธิ์, ไม่เจือปน, ไม่เคยร่วมเพศ, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน
virginal (n.) เครื่องดนตรีประเภทเปียโน See also: มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมมากในยุคศตวรรษที่ 16-17
Virginia creeper (n.) พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ Syn. woodbine
virginity (n.) ความเป็นหญิงพรหมจารี
virginity (n.) ความบริสุทธิ์ Syn. pureness, celibacy
English-Thai: HOPE Dictionary
virgin(เวอ'จิน) n. หญิงพรหมจารี,บุคคลที่ยังไม่เคยร่วมเพศ, สัตว์ตัวเมียที่ไม่เคยร่วมเพศ,แมลงที่ยังไม่ถูกเพาะพันธุ์ adj. เป็นหญิงพรหมจารี,เกี่ยวกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีการเจือปน,ไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ยังไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีมลทิน,ไม่มีราคี -Phr. (the Virgin,Mar
virgin maryn. พระนางเจ้าแมรี่ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์
virgin queenn. พระนางเจ้าเอลิซาเบทที่1ของอังกฤษ
virginal(เวอ'จะเนิล) adj. เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่เจือปน,ไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,ไม่ได้รับเชื้อ
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness
English-Thai: Nontri Dictionary
virgin(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virginal(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virginity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีมลทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virginพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginal-พรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginityสภาพพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Madonna (n.) รูปภาพของพระแม่มารี (หรือ the Virgin Mary พระมารดาของพระเยซู)
พรหมจรรย์ (n.) virgin See also: celibate, chaste
พรหมจาริณี (n.) virgin See also: maiden
ตกเขียว (adj.) virginal See also: innocent, pure
ความบริสุทธิ์ (n.) virginity See also: maidenhood, spinsterhood Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว Ops. การมีมลทิน
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง (n.) virginity See also: maidenhood, spinsterhood Syn. ความสาว Ops. การมีมลทิน
ความสาว (n.) virginity
พรหมจารี (n.) virginity See also: chastity, celibacy
บริสุทธิ์ (v.) be virgin See also: be chaste Ops. มีราคี
บริสุทธิ์ (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. ผุดผ่อง Ops. มีมลทิน, มีราคี
บริสุทธิ์ผุดผ่อง (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. ผุดผ่อง, บริสุทธิ์ Ops. มีมลทิน, มีราคี
ผุดผ่อง (v.) be virgin See also: be chaste, be flawless Syn. บริสุทธิ์ Ops. มีมลทิน, มีราคี
เสียความบริสุทธิ์ (v.) lose one´s virginity See also: lose one´s purity/chastity Syn. เสียตัว, เสียพรหมจรรย์
เสียตัว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียสาว, เสียเนื้อเสียตัว
เสียพรหมจรรย์ (v.) lose one´s virginity See also: lose one´s purity/chastity Syn. เสียตัว
เสียสาว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียตัว, เสียความบริสุทธิ์
เสียเนื้อเสียตัว (v.) lose one´s virginity Syn. เสียตัว, เสียสาว
ไร้ราคี (v.) be virgin See also: be chaste Syn. บริสุทธิ์ Ops. มีราคี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the brown walls, there was a picture in color of the Sacred Heart of Jesus... ... and another of the Virgin of Cobre.บนผนังสีน้ำตาลมีภาพ สีของศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู และอีกอย่างหนึ่งของพระแม่ แห่งโคนรื
I will also make a pilgrimage to the Virgin of Cobre.ฉันยังจะทำให้การเดินทางไป แสวงบุญ ให้กับเวอร์จินของ โคบรื
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
On All Hallows Eve when the moon is round, a virgin will summon us from under the ground.ก่อนวันอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพระจันทร์เต็มดวง, ผู้บริสุทธิ์จะปลุกพวกเราให้ฟื้น จากใต้พื้นดิน
Legend says that on a full moon it will raise the spirits of the dead... when lit by a virgin on Halloween night."ตำนานเล่ากันว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวง มันจะปลุกวิญญาณให้ฟื้นจากความตาย... เมื่อถูกจุดโดยผู้บริสุทธิ์ ในคืนวันฮาโลวีน."
So for three centuries I've guarded the house on All Hallows Night, when I knew some airhead virgin might light that candle.ดังนั้น 300 ปีที่ผ่านมา ฉันต้องมาเฝ้าที่บ้านหลังนี้ทุกคืนฮาโลวีน, เพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ไปจุดที่เทียนนั่น.
I had to wait 300 years for a virgin to light a candle.ฉันต้องรอถึง 300 ปี เพื่อรอคนบริสุทธิ์มาจุดเทียนน่ะ.
And if you stay in the Virgin cave Until the race.และเจ้าต้องอยู่ในถ้ำพรหมจารี จนถึงวันแข่งขัน
The girl In the Virgin cave is mine.และชนะการแข่งขัน สาวในถ้ำพรหมจารีเป็นของข้า
When I told him I was a virgin he was shocked.พอฉันบอกว่าฉันยังบริสุทธิ์อยุ่ เขาแทบช็อค
She wasn't even a virgin when we first had sex.ตอนที่เรามีอะไรกันครั้งแรก เธอก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่บริสุทธิ์ด้วย
I'm gonna get wrinkled and die as a virgin without kissing a manฉันต้องเหี่ยวตายทั้งๆที่ยังบริสุทธิ์อยู่ และฉันก็ยังไม่เคยจูบผู้ชายเลยด้วยซ้ำไป

virgin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, 生土] (agr.) immature soil; virgin soil
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 圣母升天节 / 聖母升天節] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August)
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, 圣像 / 聖像] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张
美属维尔京群岛[Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄇㄟˇ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 美属维尔京群岛 / 美屬維爾京群島] United States Virgin Islands
童女[tóng nǚ, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄩˇ, 童女] virgin female
童男[tóng nán, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, 童男] virgin male
维珍[wéi zhēn, ㄨㄟˊ ㄓㄣ, 维珍 / 維珍] Virgin (company)
处男[chǔ nán, ㄔㄨˇ ㄋㄢˊ, 处男 / 處男] virgin (male)
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, 黄花女 / 黃花女] maiden; virgin
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, 黄花幼女 / 黃花幼女] maiden; virgin
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 黄花闺女 / 黃花閨女] maiden; virgin
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 处女 / 處女] virgin; maiden; inaugural
室女[Shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, 室女] unmarried lady; virgin
佛吉尼亚[fú jí ní yà, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 佛吉尼亚 / 佛吉尼亞] State of Virginia
弗吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 弗吉尼亚州 / 弗吉尼亞州] Virginia
黃花[huáng huā, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ, 黃花] virgin; orange day lily (Hemerocallis fulva); Chrysanthemum
威廉斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, 威廉斯堡] Williamsburg (Virginia)

virgin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands
イギリス領ヴァージン諸島[イギリスりょうヴァージンしょとう, igirisu ryou va-jin shotou] (n) British Virgin Islands
おばこ[, obako] (n) (col) virgin
チェリーボーイ[, chieri-bo-i] (n) (col) male virgin (wasei
バージンソイル[, ba-jinsoiru] (n) virgin soil
ビルゼン[, biruzen] (n) virgin (esp. the Virgin Mary) (por
ヤラハタ;やらはた[, yarahata ; yarahata] (n) (abbr) (col) (abbr. of やらずのハタチ) (See 遣る・2,二十歳・はたち・1) 20+ years old virgin
乙女座;おとめ座[おとめざ, otomeza] (n) Virgo (constellation); the Virgin
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
処女宮[しょじょきゅう, shojokyuu] (n) Virgo (6th zodiacal sign); the Virgin
処女懐胎[しょじょかいたい, shojokaitai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
処女降誕[しょじょこうたん, shojokoutan] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus)
単為生殖[たんいせいしょく, tan'iseishoku] (n,adj-no) parthenogenesis; virgin birth
原始林[げんしりん, genshirin] (n) primeval forest; virgin forest
原生林[げんせいりん, genseirin] (n) primeval forest; virgin forest
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium
生息子[きむすこ, kimusuko] (n) (See 生娘) young man unknowing of women; male virgin
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P)
聖母マリア[せいぼマリア, seibo maria] (n) Virgin Mary
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus)
ウェストバージニア[, uesutoba-jinia] (n) West Virginia
バージナル;ヴァージナル[, ba-jinaru ; va-jinaru] (n,adj-no) virginal
バージニア[, ba-jinia] (n) Virginia; (P)
バージニティー;バージニティ[, ba-jinitei-; ba-jinitei] (n) virginity
パーシモン[, pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana)
バージン[, ba-jin] (n) virgin; (P)
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea)
処女[しょじょ, shojo] (n,adj-no) virgin; maiden; (P)
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead
少女(P);乙女[しょうじょ(少女)(P);おとめ, shoujo ( shoujo )(P); otome] (n) young lady; little girl; virgin; maiden; daughter; (P)
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek
白鬼茸[しろおにたけ;シロオニタケ, shiroonitake ; shiroonitake] (n) shiroonitake; false virgin's lepidella; Amanita virgineoides Bas
童貞[どうてい, doutei] (n,adj-no) (1) (col) virginity (esp. of a man); male virgin; (2) (Catholic) nun
純な少女[じゅんなしょうじょ, junnashoujo] (n) virgin; maiden pure in heart
鉛筆の木[えんぴつのき, enpitsunoki] (n) eastern red cedar (Juniperus virginiana)
鉛筆柏槙[えんぴつびゃくしん;エンピツビャクシン, enpitsubyakushin ; enpitsubyakushin] (n) (uk) eastern red cedar (Juniperus virginiana)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium

virgin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: virgin ; chaste ; pure FR: vierge ; chaste
ดงดิบ[n. exp.] (dongdip) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest FR: forêt vierge [f] ; jungle [f]
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน[n. prop.] (Mūkǿ Britit) EN: British Virgin Islands FR: îles Vierges britanniques [fpl]
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Mūkǿ Woējin) EN: Virgin Islands of the United States ; United States Virgin Islands (USVI) ; U.S. Virgin Islands ; American Virgin Islands FR:
ป่าโบราณ[n. exp.] (pā bōrān) EN: old-growth forest ; primary forest ; virgin forest ; primeval forest ; late seral forest ; ancient woodland FR: forêt primitive [f]
ป่าดิบ[n.] (pādip) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
ป่าเก่าแก่[n. exp.] (pā kaokaē) EN: old-growth forest ; primary forest ; virgin forest ; primeval forest ; late seral forest ; ancient woodland FR: forêt primitive [f]
พรหมจาริณี[n.] (phrommajārī) EN: virgin ; maiden FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สายการบินเวอร์จิ้นแอตแลนติก = สายการบินเวอร์จิ้น แอตแลนติก[TM] (Sāikānbin W) EN: Virgin Atlantic ; Virgin Atlantic Airways FR: Virgin Atlantic
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phromma) EN: virgin ; chaste maiden FR: vierge [f] ; pucelle [f]
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[n. exp.] (bai yāsūp p) EN: Virginia tobacco FR:
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: pink bignonia ; desert rose ; Sabi star ; kudu ; mock azalea ; impala lily ; Adenium obesum FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; jasmin trompette [m] ; rose du désert [f] ; Adenium obesum
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ครองความสาว[X] (khrøng khwā) EN: virginal ; virtuous FR:
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood FR: virginité [f]
ความสาว[n.] (khwām sāo) EN: virginity FR: virginité [f]
พรหมจรรย์[n.] (phrommajan) EN: chastity ; celibacy ; female virginity FR: chasteté [f]
พรหมจารี[n.] (phrommajārī) EN: virginity; chastity; celibacy FR: virginité [f]
รัฐเวอร์จิเนีย[n. prop.] (Rat Woējinī) EN: State of Virginia ; Virginia FR: État de Virginie [m] ; Virginie [f]
สังสุทธ์[n.] (sangsut) EN: purity ; virginity ; pureness FR:
สังสุทธิ[n.] (sangsutthi) EN: purity ; virginity ; pureness FR:
เสียความบริสุทธิ์[v. exp.] (sīa khwām b) EN: lose one' s virginity FR:
เสียเนื้อเสียตัว[v.] (sīaneūasīat) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
เสียพรหมจรรย์[v. exp.] (sīa phromma) EN: lose one's virginity ; be deflowered FR: perdre sa virginité
เสียสาว[v. exp.] (sīasāo) EN: lose one's virginity FR: perdre sa virginité
เสียตัว[v.] (sīatūa) EN: lose one's virginity ; have sex for the first time FR: perdre sa virginité
เถาคันแดง[n. exp.] (thaokhan da) EN: Virginia creeper FR:
เวอร์จิเนีย[n. prop.] (Woējinīa) EN: Virginia FR: Virginie [f]

virgin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schurwolle {f}pure new wool; virgin wool
Jungfernreben {pl}virginias
Jungfräulichkeit {f}virginity
züchtig {adj}virgin; maidenlike
Urwald {m}virgin forest
Virginiaralle {f} [ornith.]Virginia Rail
Virginiawaldsänger {m} [ornith.]Virginia's Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virgin
Back to top