ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maidenhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maidenhood*, -maidenhood-

maidenhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maidenhood (n.) วัยสาว See also: ความเป็นสาวบริสุทธิ์ Syn. maidenhead
English-Thai: HOPE Dictionary
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
English-Thai: Nontri Dictionary
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว

maidenhood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty

maidenhood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead

maidenhood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood FR: virginité [f]

maidenhood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfernschaft {f}maidenhood
Mädchenzeit {f}maidenhood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maidenhood
Back to top