ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

german

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *german*, -german-

german ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
German (n.) เยอรมัน
German (n.) ภาษาเยอรมัน See also: ชาวเยอรมัน
German measles (n.) โรคหัดเยอรมัน Syn. rubella
German measles (n.) หัดเยอรมัน Syn. rubella
German silver (n.) โลหะผสมระหว่างทองแดง สังกะสี และนิเกิล
germane (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ที่สัมพันธ์กัน Syn. appropriate, relevant Ops. irrelevant
germanely (adv.) โดยเกี่ยวข้องกัน See also: โดยเกี่ยวเนื่องกัน, อย่างสัมพันธ์กัน
germaneness (n.) ความเกี่ยวข้องกัน See also: ความเกี่ยวดองกัน, ความสัมพันธ์กัน
Germanic (adj.) เกี่ยวกับเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษาเยอรมัน
Germanic (n.) ภาษาตระกูลอินโดยุโรเปียน
germanium (n.) ธาตุโลหะใช้ทำเซมิคอนดักเตอร์และอัลลอยส์ (สัญลักษณ์ย่อGe)
English-Thai: HOPE Dictionary
german(เจอ'มัน) adj. ซึ่งมีพ่อและแม่เดียวกัน,
german measlesหัดเยอรมัน, Syn. rubella
germander(เจอแมน'เดอะ) n. พืชไม้ดอกสีน้ำเงิน
germane(เจอเมน') adj. ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, Syn. relevant,apt,fit
germanium(เจอเม'เนียม) adj. ธาตุโลหะชนิดหนึ่งเป็นวัสดุอย่างหนึ่งใช้ทำสารกึ่งตัวนำกระแสไฟฟ้า (semiconductor) ได้ดีมาก แต่ปัจจุบันนิยมใช้ซิลิคอน (silicon) กันมากกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
German(adj) เกี่ยวกับประเทศเยอรมัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
German measles; rubellaโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
German Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเยอรมัน [TU Subject Heading]
Germaneเจอร์เมน [การแพทย์]
Germaniumเยอร์เมเนียม, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาษาเยอรมัน (n.) German
หัดเยอรมัน (n.) German measles See also: rubella Syn. โรคเหือด
หัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. โรคหัดเยอรมัน
เหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน, โรคเหือด
โรคหัดเยอรมัน (n.) German measles Syn. เหือด
โรคเหือด (n.) German measles See also: rubella
โรคเหือด (n.) German measles Syn. หัดเยอรมัน
เงินเยอรมัน (n.) German silver
เจอร์เมเนียม (n.) germanium
rune (n.) ตัวอักษร old Germanic Syn. letter
Vandal (adj.) คน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
Vandalic (adj.) เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
Vandalism (n.) การเป็นคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, Burger, a German worker,ในขณะที่ เบอร์เกอร์ แรงงานชาวเยอรมัน
Please, you're making a German spectacle of yourself.คุณชักทำตัวเป็นคนเยอรมันใหญ่แล้ว
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้
There's a German archaeological dig going on in the desert outside Cairo.ชุดของนักโบราญคดีเยอรมัน เข้าไปในทะเลทราย นอกกรุงไคโร
At that time a whole German division was taken prisoner.ในขณะนั้นฝ่ายเยอรมันทั้งหมด ถูกจับเข้าคุก
Half the German army's on our tail, and you want me to go to Berlin?ครึ่งกองทัพของเยอรมัน กำลังติดตามเรา, แล้ว พ่อ จะให้ผมไปเบอร์ลิน?
When that East German fellow go out and push my teammate, and blood fire, we have to fight back.ไอ้พวกเยอรมัน มันหาเรื่อง และผลักเพื่อนร่วมทีมฉัน เพื่อศักดิ์ศรี เราต้องสู้
I have an excellent German Riesling. 1 937. Mmm, French.เยอรมันริซลิ่ง 1937...
[ Others ] Shh.! My client sold it to his client, who sold it to the German Army.ลูกค้าฉันส่งให้กองทัพเยอรมัน
The German Army wants to find out where it came from.กองทัพอยากรู้มันมาจากไหน
And, of course, who could live without German cigarettes ?บุหรี่เยอรมัน... ขาดไม่ได้

german ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
高斯[Gāo sī, ㄍㄠ ㄙ, 高斯] Carl Friedrich Gauss (1777-1855), German mathematician; Gauss, unit of magnetic induction
尼采[Ní cǎi, ㄋㄧˊ ㄘㄞˇ, 尼采 / 尼採] Friedrich Nietzsche (1846-1900), German philosopher
德国人[Dé guó rén, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, 德国人 / 德國人] German person or people
德国马克[Dé guó mǎ kè, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ, 德国马克 / 德國馬克] German mark
德国麻疹[Dé guó má zhěn, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 德国麻疹 / 德國麻疹] German measles; rubella
德意志[Dé yì zhì, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ, 德意志] German (phonetic rendition of "Deutsch"); Germany
德文[Dé wén, ㄉㄜˊ ㄨㄣˊ, 德文] German (language)
德语[Dé yǔ, ㄉㄜˊ ㄩˇ, 德语 / 德語] German (language)
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
科尔[Kē ěr, ㄎㄜ ㄦˇ, 科尔 / 科爾] Kohl (name); Helmut Kohl (1930-), German CDU politician, Chancellor 1982-1998
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
普朗克[Pǔ lǎng kè, ㄆㄨˇ ㄌㄤˇ ㄎㄜˋ, 普朗克] Max Planck (1858-1947), German physicist
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
兰克[Lán kè, ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 兰克 / 蘭克] Rank (name); Leopold von Ranke (1795-1886), important German historian
施罗德[Shī luó dé, ㄕ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄜˊ, 施罗德 / 施羅德] Schröder (name); Gerhard Schröder (1944-), German SPD politician, Chancellor 1998-2005
亚琛[Yà chēn, ㄧㄚˋ ㄔㄣ, 亚琛 / 亞琛] Aachen (city in Germany)
阿伦[Ā lún, ㄚ ㄌㄨㄣˊ, 阿伦 / 阿倫] Aalen, town in Germany
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
巴登[Bā dēng, ㄅㄚ ㄉㄥ, 巴登] Baden (region in Germany)
柏林[Bó lín, ㄅㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, 柏林] Berlin (capital of Germany)
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 基督教民主联盟 / 基督教民主聯盟] Christian Democratic Union (German political party)
科隆[Kē lóng, ㄎㄜ ㄌㄨㄥˊ, 科隆] Cologne, Germany or Colon, Panama
埃森纳赫[Āi sēn nà hè, ㄞ ㄙㄣ ㄋㄚˋ ㄏㄜˋ, 埃森纳赫 / 埃森納赫] Eisenach (German city)
德意志联邦共和国[Dé yì zhì Lián bāng Gòng hé guó, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 德意志联邦共和国 / 德意志聯邦共和國] Federal Republic of Germany
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, 法兰克福 / 法蘭克福] Frankfurt (Germany)
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
德国[Dé guó, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 德国 / 德國] Germany; German
日耳曼[Rì ěr màn, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ, 日耳曼] Germanic
日耳曼语[Rì ěr màn yǔ, ㄖˋ ㄦˇ ㄇㄢˋ ㄩˇ, 日耳曼语 / 日耳曼語] Germanic language
[jí, ㄐㄧˊ, 鈒] germanium
[zhě, ㄓㄜˇ, 锗 / 鍺] germanium Ge, metal or metalloid, atomic number 32
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 古登堡] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale
约翰拉贝[Yuē hàn Lā bèi, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄌㄚ ㄅㄟˋ, 约翰拉贝 / 約翰拉貝] John Rabe (German eyewitness to Nanjing massacre)
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, 容克] Junker (German aristocracy)
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A

german ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile
コボルト;コーボルト;コボルド[, koboruto ; ko-boruto ; koborudo] (n) kobold (evil spirit in German folklore) (ger
シェパード[, shiepa-do] (n) (1) shepherd; (2) (See ジャーマンシェパード) German sheperd; (P)
ジャーマン・シェパード・ドッグ[, ja-man . shiepa-do . doggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
ジャーマンシェパードドッグ[, ja-manshiepa-dodoggu] (n) (See シェパード) German shepherd dog
ドイツ文化[ドイツぶんか, doitsu bunka] (n) German culture
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany)
ドイツ語学科[ドイツごがっか, doitsu gogakka] (n) German department (e.g. in a university)
ドイツ農民戦争[ドイツのうみんせんそう, doitsu nouminsensou] (n) German Peasants' War (1524-1525)
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party)
ペンシルベニア・ダッチ;ペンシルベニアダッチ[, penshirubenia . dacchi ; penshirubeniadacchi] (n) Pennsylvania Dutch; Pennsylvania German
ミンネザング[, minnezangu] (n) minnesang (12th-14th century German love song) (ger
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles
加密列(ateji);加密爾列(ateji)[カミルレ;カミツレ, kamirure ; kamitsure] (n) (uk) (See カモミール) German chamomile (Matricaria recutita) (dut
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education)
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods
独語[どくご, dokugo] (n,vs) (1) monologue; soliloquy; (2) German (language)
茶翅ゴキブリ[ちゃばねゴキブリ;チャバネゴキブリ, chabane gokiburi ; chabanegokiburi] (n) (uk) German cockroach (Blattella germanica)
連邦参議院[れんぽうさんぎいん, renpousangiin] (n) Bundesrat (lower house of the German parliament)
風疹[ふうしん, fuushin] (n) rubella; German measles
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
アウトバーン[, autoba-n] (n) autobahn (only used for German, etc. highways) (ger
インドゲルマン語族[インドゲルマンごぞく, indogeruman gozoku] (n) (obs) (See インドヨーロッパ語族) Indo-Germanic (family of languages)
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU
ゲルマニウム[, gerumaniumu] (n) germanium (Ge) (ger
ゲルマン[, geruman] (n) germane (ger
ゲルマン人[ゲルマンじん, geruman jin] (n) Germanic peoples
ゲルマン語派[ゲルマンごは, geruman goha] (n) Germanic (branch of languages)
シュタージ[, shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger
セミナー(P);ゼミナール(P);セミナール;セミナ[, semina-(P); zemina-ru (P); semina-ru ; semina] (n) (ゼミナール is from German) seminar; (P)
デアンドル[, deandoru] (n) dirndl (traditional women's clothing of Southern Germany and Austria)
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany)
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper)
ポツダム会談[ポツダムかいだん, potsudamu kaidan] (n) Potsdam Conference (Jul.-Aug., 1945 conference regarding the postwar occupation of Germany)
マイクロスコープ;ミクロスコープ[, maikurosuko-pu ; mikurosuko-pu] (n) (ミクロスコープ from German) microscope
リート[, ri-to] (n) lied (German song, usu. for solo voice & piano) (ger
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゲルマニウム[げるまにうむ, gerumaniumu] germanium

german ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบียร์เยอรมัน[n. exp.] (bīa Yoērama) EN: German beer FR: bière allemande [f]
บริษัทเยอรมัน[n. exp.] (børisat Yoē) EN: German company ; German firm FR: société allemande [f] ; entreprise allemande [f]
ชายชาวเยอรมัน[n. prop.] (chāi chāo Y) EN: German FR: Allemand [m]
ชาวเยอรมัน[n. prop.] (chāo Yoēram) EN: German FR: Allemand [m] ; ressortissant allemand [m] ; citoyen allemand [m]
เหือด[n.] (heūat) EN: German measles FR: rubéole [f]
โคราบี้[n.] (khōrabī) EN: kohlrabi ; German turnip ; turnip cabbage FR:
ครูสอนภาษาเยอรมัน[n. exp.] (khrū søn ph) EN: German teacher FR: professeur d'allemeand [m]
แกลบ[n.] (klaēp) EN: German cockroach ; Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium FR: Blattella germanica ; Pycnoscelus surinamensis ; Supella supellectilium
กระต่ายยักษ์[n. exp.] (kratāi yak) EN: German Giant FR: géant des Flandres [m]
มาเฟียเยอรมัน[n. exp.] (māfīa Yoēra) EN: German mafia FR: mafia allemande [f]
แมลงสาบเยอรมัน[n. exp.] (malaēng sāp) EN: German cockroach FR:
นักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: German tourist FR: touriste allemand [m]
นักธุรกิจชาวเยอรมัน[n. exp.] (nakthurakit) EN: German businessman FR: homme d'affaires allemand [m]
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
ภาษาเยอรมัน[n. exp.] (phāsā Yoēra) EN: German FR: allemand [m] ; langue allemande [f]
ร้านอาหารเยอรมัน[n. exp.] (rān āhān Yo) EN: German restaurant FR: restaurant allemand [m]
เรียนภาษาเยอรมัน[v. exp.] (rīen phāsā ) EN: learn German FR: apprendre l'allemand
โรคหัดเยอรมัน[n. exp.] (rōk hat Yoē) EN: German measles ; rubella FR: rubéole [f] ; rougeole allemande [f] ; rougeole des trois jours [f]
โรคกลัวเยอรมัน[n. exp.] (rōk klūa Yo) EN: Germanophobia ; Teutophobia ; fear of Germany ; fear of German People ; fear of German Culture FR:
สถานทูตเยอรมัน ; สถานทูตเยอรมนี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Germany ; German Embassy FR: Ambassade d'Allemagne [f]
เยอรมัน[adj.] (Yoēraman) EN: German FR: allemand
เยอรมัน[n. prop.] (Yoēraman) EN: German FR: Allemand [m]
เจอร์เมเนียม[n.] (joēmēnīem) EN: germanium FR: germanium [m]
นาซีเยอรมนี[n. prop.] (Nāsī Yoēram) EN: Nazi Germany FR: Allemagne nazie [f]
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
ไปเยอรมัน[v. exp.] (pai Yoērama) EN: go to Germany FR: aller en Allemagne
ประเทศเยอรมัน[n. prop.] (Prathēt Yoē) EN: Germany FR: Allemagne [f]
ประเทศเยอรมนี[n. prop.] (Prathēt Yoē) EN: Germany FR: Allemagne [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Republic of Germany FR: République fédérale d'Allemagne [f]
เยอรมัน[n. prop.] (Yoēraman) EN: Germany FR: Allemagne [f]
เยอรมนี[n. prop.] (Yoēramanī) EN: Germany FR: Allemagne [f]

german ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutschunterricht {m}teaching of German; German lessons
Germanistik {f}German studies; German philology
Mittelhochdeutsch {n}Middle High German
mittelhochdeutsch {adj}Middle High German
Althochdeutsch {n}Old High German
süddeutsch {adj}south german
Hochdeutsch {n} (Sprache)standard German; High German
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany)
germanisch {adj}Germanic
Germanium {n} [chem.]germanium
Bundeswehr {f}German armed forces
Deutsche Forschungsgemeinschaft {f} (DFG)German Research Foundation
Fraktur {f} (Schriftart)german type
Bundesliga {f} [sport] (Deutschland)national league (Germany)
Bundesverdienstkreuz {n}order of the Federal Republic of Germany
vereinigt; vereint; einig; verbunden {adj} | vereintes Deutschland; vereinigtes Deutschlandunited | united Germany

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า german
Back to top