ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rubella

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rubella*, -rubella-

rubella ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rubella (n.) โรคหัดเยอรมัน Syn. German measles
English-Thai: HOPE Dictionary
rubella(รูเบล'ละ) n. โรคหัดเยอรมัน, Syn. German measles
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubellaหัดเยอรมัน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Liz schneider was our fourth, but she got rubella.ลิซ ชไนเดอร์เป็นคนที่สี่ในทีม แต่เธอดันเป็นหัดเยอรมันซะก่อน
Uh, rubella, herpes, among others.โรคหัดเยอรมัน โรคเริม อะไรแบบนั้น
Go. Togavirus causes congenital rubella, whatever that is.โทเกฟไวรัส สาเหตุมาจากโรคหัดเยอรมันตั้งแต่กำเนิด อะไรก็ตาม นั้นแหละ

rubella ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德国麻疹[Dé guó má zhěn, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 德国麻疹 / 德國麻疹] German measles; rubella

rubella ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
三日ばしか;三日麻疹[みっかばしか, mikkabashika] (n) (col) (See 風疹) rubella; German measles; three day measles
風疹[ふうしん, fuushin] (n) rubella; German measles

rubella ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรคหัดเยอรมัน[n. exp.] (rōk hat Yoē) EN: German measles ; rubella FR: rubéole [f] ; rougeole allemande [f] ; rougeole des trois jours [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rubella
Back to top