ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wreck*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wreck, -wreck-

*wreck* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shipwreck (n.) การอับปางของเรือ See also: การล่มของเรือ Syn. sinking
shipwreck (n.) ความล้มเหลว See also: ความพินาศ, ความล่มจม Syn. destruction
shipwreck (n.) ซากเรืออับปาง
shipwreck (vt.) ทำให้เรืออับปาง See also: ทำให้เรือแตก Syn. cast away
shipwreck (vt.) ทำให้พินาศ See also: ทำให้หายนะ
wreck (vt.) ทำให้เสียหาย See also: ทำให้หายนะ Syn. demolish, destroy, ruin
wreck (vt.) ทำให้ (เรือ) อับปาง See also: ทำให้จม, ทำให้ล่ม
wreckage (n.) ซากปรักหักพัง Syn. debris, ruin, wrack
wrecker (n.) ผู้ทำลาย
wrecking (n.) การรื้อถอน See also: การทำลาย Syn. annihilation, razing
English-Thai: HOPE Dictionary
shipwreck(ชิพ'เรค) n. การทำลายเรือ,การเกิดอุบัติเหตุทางเรือ,การสูญเสียเรือ,อุบัติเหตุเรือแตก,ซากเรือแตก,การทำลาย,ความหายนะ. vt. ทำให้เรือแตก,ทำลายเรือ,ทำลาย,ทำให้พินาศ. vi. เรือแตก,ประสบความหายนะ,ประสบความพินาศ, Syn. destroy
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin
wreckage(เรค'คิจฺ) n. การทำลาย,การทำให้พังพินาศ,ความหายนะ,การเป็นซากปรักพัง
wrecker(เรค'เคอะ) n. ผู้ทำลาย,ผู้ทำให้พังพินาศ,สิ่งที่ทำให้พังพินาศ,ผู้กู้เรือ,รถกู้ภัย
English-Thai: Nontri Dictionary
shipwreck(n) เรือแตก
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง
wreckage(n) การทำลาย,ซากปรักหักพัง,ความหายนะ
wrecker(n) ผู้ทำลาย,คนรื้อถอน,คนกู้เรือ,รถกู้ภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wreck๑. ทำให้อับปาง, ทำลายล้าง๒. ของจากเรือแตก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipwrecksซากเรือ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I pulled a tooth the size of a shot glass out of the wrecked hull of a boat out there.ผมเจอฟันขนาดใหญ่เท่าถ้วยช้อต ในโครงเรือที่พังเละในทะเล
Yeah, well, don't wreck my truck now.ใช่ดีไม่ทำลายรถบรรทุกของ ฉันตอนนี้
Well, sorry we couldn't remember "The Wreck of the Old 97."ก็ ขอโทษพวกเราจำไม่ได้ เตอะเรคโอฟเตอะโอล97
We're going to send a boarding party over to climb inside this... 800-foot-Iong shipwreck floating over Io... to see if she can be rescued before her orbit gives out.เรากำลังจะส่งบุคคลกินนอน มากกว่า ปีนขึ้นไปภายในนี้ เรืออับปาง 800 ฟุตยาวลอยอยู่ เหนือ ไอโอ
It is almost 10 months since the shipwreck... and Captain Billings left us to find help.มันเป็นเกือบ 10 เดือนนับตั้งแต่การแตก ... และกัปตันบิลลิงส์ทิ้งเรา เพื่อค้นหาความช่วยเหลือ
Will we stand by... and let cats wreck our lives?เราจะมัวอยู่เฉยๆ... ปล่อยให้พวกแมวทำลาย ชีวิตของพวกเรางั้นหรือ
You're wrecking the plan!พวกแกกำลังทำแผนเสีย !
They'll wreck the Paradiso!พวกนั้นจะถล่ม พาราดิโซ่ แล้ว!
Or with this, I'll wreck the place!หรือไม่งั้น, ผมจะถล่มที่นี่ !
Ellens Air Base, the same base we're at right now, the same base that doesn't appear on your US government map, is supposedly where parts from the wreckage were shipped.Ellens Air Base เป็นฐานทัพที่เราอยู่นี่ ตอนนี้... ..ฐานเดียวกับที่ ไม่ปรากฎบน แผนที่รัฐบาล สหรัฐอเมริกา... ...ซึ่งเชื่อกันว่า ซากชิ้นส่วน ถูกขนมาไว้ที่นี่
I'm a wreck. This thing is all anyone can talk about.ฉันซาก สิ่งนี้เป็นคนที่ทุกคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับ
Approaching the wreckage of the Event Horizon.เราถึงซากอีเวนฮอร์ไรซั่นแล้ว เตรียมตัวเข้าไป

*wreck* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, 破坏 / 破壞] wreck; break; destroy
颠覆分子[diān fù fèn zǐ, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 颠覆分子 / 顛覆份子] wrecker; saboteur
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, 摧毁 / 摧毀] destroy; wreck
残骸[cán hái, ㄘㄢˊ ㄏㄞˊ, 残骸 / 殘骸] remains; wreckage
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
遇难船[yù nán chuán, ㄩˋ ㄋㄢˊ ㄔㄨㄢˊ, 遇难船 / 遇難船] shipwreck

*wreck* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck
レック・ダイビング;レックダイビング[, rekku . daibingu ; rekkudaibingu] (n) (See 沈船ダイビング) wreck diving
レック・ダイブ;レックダイブ[, rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive
わや[, waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
形骸[けいがい, keigai] (n) ruin; wreck; mere skeleton; framework
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
残骸[ざんがい, zangai] (n) ruins; wreckage
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
水難[すいなん, suinan] (n) drowning; flood; shipwreck
海難[かいなん, kainan] (n) shipwreck; (P)
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na,n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P)
破船[はせん, hasen] (n) a shipwreck
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop
遭難[そうなん, sounan] (n,vs) disaster; shipwreck; accident; being stranded; (P)
難破[なんぱ, nanpa] (n,vs) shipwreck
難破船[なんぱせん, nanpasen] (n) shipwreck
難船[なんせん, nansen] (n,vs) shipwreck

*wreck* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; go down ; founder FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer ; couler
อับปาง[adj.] (appāng) EN: wrecked ; capsized ; sunk FR: naufragé
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
ล้มเหลว[adj.] (lom lēo) EN: shipwrecked FR:
ป่าช้ารถ[n. exp.] (pāchā rot =) EN: scrapyard ; junkyard (Am.) ; wrecking yard FR: cimetière de voitures [m]
ปรักหักพัง[adj.] (parakhakpha) EN: ruined ; wrecked ; in ruins FR:
พังบ้าน[v. exp.] (phang bān) EN: wreck a house FR:
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
ปู้ยี่ปู้ยำ[adj.] (pūyīpūyam) EN: destroyed ; ruined ; wrecked FR:
เรืออับปาง[n. exp.] (reūa appāng) EN: shipwreck FR: épave [f]
เรือแตก[n. exp.] (reūa taēk) EN: shipwreck FR: épave [f]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakp) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains FR: ruines [fpl] ; vestiges [mpl] ; décombres [mpl]
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain FR: partir en ruines ; devenir une épave
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ยับเยิน[adv.] (yapyoēn) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
ยับย่อย[adv.] (yapyǿi) EN: totally damaged ; wrecked ; crushed ; crumpled FR:
เยิน[adj.] (yoēn) EN: crumpled up ; crumpled out ; dented ; broken ; blunted ; battered ; damaged ; wrecked FR: endommagé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wreck*
Back to top