ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrack*, -wrack-

wrack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrack (n.) ความหายนะ See also: ความเสียหายอย่างมาก Syn. destruction, devastation, ruin
wrack (n.) สาหร่ายทะเลซึ่งลอยอยู่กลางทะเลหรือเติบโตตามชายฝั่ง
wrack (n.) ซากเรือที่แตกกระจัดกระจาย (คำโบราณ) Syn. shipwreck
wrack and ruin (n.) การทำลาย See also: ความหายนะ
wrackful (adj.) ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล
English-Thai: Nontri Dictionary
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกหิน (n.) bladder wrack Syn. ไข่หิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The city is falling into wrack and ruin.เมืองกำลังตกอยู่ในหายนะและความพินาศ \
It's gone to wrack and ruin ever since Miss lbbetson's parents died.มันเริ่มทรุดโทรมแล้ว ตั้งแต่พ่อแม่ของมิสอิบเบ็ทสันตาย
Nicolai's wracked up on the rocks above the falls. He's in bad shape.นิโคไล โดนก้อนหินอัดอยู่เหนือน้ำตก สภาพเขาดูแย่ บอบช้ำมาก
He ain't with us. That boy never fit in. He pissed off Whistler one night, wracked Johnny's nose.มันไม่ได้อยู่กับเรา ไอ้หนูนั่นไม่เคยพอ คืนหนึ่งมันเมาหัวราน้ำกับวิสต์เลอร์
Parents wracked with guilt...Parents wracked with guilt...
So there's actually someone out there who wracks his brains about whether or not to pilot EVA.นักบินคนอื่นเองก็กังวลเรื่องที่ต้องมาขับเอวาเหมือนกันสินะ
I've been wracking my brains, trying to figure it out.ผมพยายามคิดจนหัวจะระเบิดเพื่อให้ได้คำตอบ
He feels wracked with guilt.เขาจะแตกสลายด้วยความรู้สึกผิด
He used to lie in bed wracked with pain, wondering where God was.พ่อเคยนอนบนเตียงจมกับความเจ็บปวด คอยสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหน

wrack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を砕く[こころをくだく, kokorowokudaku] (exp,v5k) to rack one's brains; to wrack one's brains
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens)
頭を捻る;頭をひねる[あたまをひねる, atamawohineru] (exp,v5r) to puzzle over; to think deeply about; to wrack one's brains over
首をひねる;首を捻る[くびをひねる, kubiwohineru] (exp,v5r) to cock one's head in puzzlement; to tilt one's head in contemplation; to wrack one's brain; to think hard

wrack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrack
Back to top