ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*vaporize*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น vaporize, -vaporize-

*vaporize* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vaporize (vi.) กลายเป็นไอ See also: กลายเป็นไอน้ำ Syn. distill, evaporate, gastify
vaporizer (n.) สิ่งที่ระเหย
English-Thai: Nontri Dictionary
vaporize(vi) เกิดไอ,กลายเป็นไอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเหิด (v.) vaporize See also: sublime, sublimate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Probably vaporized. I guess those secrets are staying in Chuck's head.ผมว่าความลับยังอยู่ในหัวชัค
All I know is last night i got vaporized on level two.ที่แน่ๆเมื่อคืนผมโดนสอย ตั้งแต่ด่านสอง
Wasn't he vaporized at the battle of Malastar Arrows?ไม่ใช่ว่ามันตายที่ ยุทธการมาลัสตาร์ แอร์โรวส์ไปแล้วเหรอ?
It's vaporized in the temple of renewalก็ถูกทำให้ระเหิดในอารามของการเกิดใหม่
Her body's being vaporized as we speak.ร่างกายท่านกำลังระเหิดขณะที่เรากำลังคุยกัน
Very un-vaporized corpseไม่ได้มีการระเหิดไปไหน
I'm not vaporized. I'm gone, Pierce.แม่ไม่ได้ระเหิด แม่จากไปแล้ว เพียร์ซ
The fiery blast of a nuclear bomb might vaporize everything in sight, but all that information is still in this universe, no matter how scrambled.หลุมดำ, ตามฮอว์คิง ไม่แย่งข้อมูล พวกเขาทำลายมัน
After a blast, everything gets vaporized and sucked up into the atmosphere.หลังการระเบิด ทุกสิ่งทุกอย่างจะกลายเป็นผงธุลี ลอยละล่องไปถึงชั้นบรรยากาศ
If you attempt to save Michael or do anything other than what I demand, I will vaporize the house.ถ้าเธอคิดจะช่วยไมเคิล หรืออะไรก็ตาม ที่นอกเหนือจากที่ฉันสั่ง ฉันจะเผาบ้านหลังนั้นให้เป็นจุล
If Jake comes back, you can just use your dark magic to vaporize him, right?แล้วถ้าเจคกลับมา คุณก็แค่ใช้พลังเวทย์ของคุณ ทำให้เขาระเหยไป ใช่ไหม
In their case, they can vaporize their own fat.ในกรณีนี้ พวกเขาสามารถที่จะเผาผลาญไขมันด้วยตัวเองได้

*vaporize* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser
気化器[きかき, kikaki] (n) vaporizer; vaporiser

*vaporize* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลายเป็นไอ[v. exp.] (klāi pen ai) EN: vaporize FR: s'évaporer
ระเหิด[v.] (rahoēt) EN: sublime ; vaporize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *vaporize*
Back to top