ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gastify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gastify*, -gastify-

gastify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gastify (vi.) กลายเป็นไอ See also: กลายเป็นไอน้ำ Syn. distill, evaporate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gastify
Back to top