ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evaporate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evaporate*, -evaporate-

evaporate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evaporate (vi.) ค่อยๆ เลือนหายไป See also: ค่อยๆ จางหายไป Syn. disappear, fade, vanish
evaporate (vt.) ทำให้ระเหย See also: ทำให้กลายเป็นไอ Syn. vaporize
evaporate (vi.) ระเหย See also: กลายเป็นไอ Syn. vaporize
evaporated milk (n.) นมข้น (จากการที่น้ำในนมระเหยไปส่วนหนึ่ง)
English-Thai: HOPE Dictionary
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate
English-Thai: Nontri Dictionary
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเหย (v.) evaporate See also: volatilize, volatilise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until you evaporate into nothing.จนทุกอย่างละลายหายไป
Once they see us all together, these vicious rumors will evaporate before they began.เรื่องราวพวกนั้นเป็นแค่ข่าวลือ ให้มันซาไปก่อนที่ความจริงจะเปิดเผย
Sir, in less then 5 minutes from now the clean sweep kicks in, and then I think our problem will evaporate.เซอร์ในน้อยกว่า 5 นาทีต่อจากนี้กวาดทำความสะอาด kicks ใน แล้วผมคิดว่าปัญหาของเราจะระเหย
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก
Whatever little bit of DNA might have been there, in the sweat evaporated.ไงก็เหอะ อาจมี DNA อยู่นิดหน่อย ในเหงื่อที่มันระเหยไปน่ะ
Maybe it evaporated when we went through the star.มันอาจจะระเหย เมื่อพวกเราออกจากดวงอาทิตย์
It's as if she evaporated straight through the walls.เหมือนกับเธอเดินผ่านกำแพงไปเฉยๆ
Should that myth evaporate, so goes his worth.เรื่องเหล่านั้นจะต้องหายไปเหรอ, งั้นก็กลับไปเห็นใจมัน.
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ
Others have unquenchable thirst but when liquid touches their lips it evaporates.บางตัวกระหายมากแต่ น้ำจะระเหยไปทุกครั้งที่แตะปาก
I thought you evaporated.นึกว่าคุณระเหยหายไปซะแล้ว
But, please, drink your martini before it evaporates.แต่ช่วยดื่มมาร์ตินี่ของนาย ก่อนมันระเหยหมด

evaporate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸发[zhēng fā, ㄓㄥ ㄈㄚ, 蒸发 / 蒸發] evaporate; evaporation

evaporate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk

evaporate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลเหย[v.] (kalahoēī) EN: evaporate FR:
ระเหย[v.] (rahoēi) EN: evaporate ; volatilize ; lose flavour FR: s'évaporer
เครื่องระเหย[n. exp.] (khreūang ra) EN: evaporator FR: évaporateur [m]
นมข้น[n.] (nomkhon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk FR: lait concentré [m]
นมข้นจืด[n. exp.] (nomkhon jeū) EN: evaporated milk FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evaporate
Back to top