ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*timely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น timely, -timely-

*timely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
timely (adj.) เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลา See also: ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม, ถูกกาละเทศะ Syn. well-timed
timely (adj.) ที่เร็วกว่ากำหนด
untimely (adj.) ไม่ถูกกาละเทศะ See also: ไม่ถูกจังหวะ, ไม่เหมาะแก่โอกาส Syn. ill-timed Ops. timely
untimely (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร See also: ซึ่งเกิดก่อนกำหนด, ซึ่งเร็วเกินไป Syn. premature
untimely (adv.) อย่างไม่ถูกกาละเทศะ See also: อย่างไม่ถูกจังหวะ, อย่างไม่เหมาะแก่โอกาส Syn. inopportunely Ops. opportunely
untimely (adv.) โดยเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร See also: โดยเกิดก่อนกำหนด, โดยเร็วเกินไป Syn. prematurely
English-Thai: HOPE Dictionary
timely(ไทม'ลี) adj. เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา,ทันกาลทันเวลา, See also: timeliness n., Syn. proper,opportune,happy
untimely(อันไทมฺ'ลี) adj.,adv. ไม่ได้เวลา,ไม่ถูกกาลเทศะ,ไม่สมควร,ก่อนถึงเวลา. ., See also: untimeliness n. -S.premature,ill-timed,inapt
English-Thai: Nontri Dictionary
timely(adj) ทันเวลา,ถูกกาลเทศะ,ได้เวลา
untimely(adj) ไม่เหมาะ,ไม่ถูกกาลเทศะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was once his butler, but it was not his untimely death this evening that brought my employment with him to an end.ผมเคยพ่อบ้านของเขา แต่มันมันไม่ใช่เพราะการตายเมื่อค่ำนี้ ที่นำการจ้างงานของผมกับเขาถึงจบลง
Say, some untimely tragic death. Death?หรือแทนเขาถ้าเขาเป็นอะไรไป เช่นตายไปอย่างกระทันหัน
OK. "The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of pass and..."เอาละ. "สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎเมื่อเงา ในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ... . เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจงทอดผ่านบ้านของ พาส และ..."
"The vision to see the treasured past comes as the timely shadow crosses in front of the house of Pass and Stow.""สิ่งที่ใช้ดูขุมทรัพย์จะปรากฎ.. ปรากฎเมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าบ้านของ พาส แล สโตว์."
And the way to read the map can be found where the "timely shadow" crosses in front of the Liberty Bell.และวิธีอ่านแผนที่จะพบ... เมื่อเงาในเวลาที่เจาะจง ทอดผ่านหน้าระฆังสันติภาพ
Right, so "timely shadow" - it's a specific time.ใช่, แล้ว "เงาของเวลาที่เจาะจง" - ต้องเป็นเวลาที่ตั้งไว้.
She was the only witness present at the scene of your son's untimely demise.เธอคือพยานคนเดียวที่อยู่ ตอนที่ลูกคนเสียชีวิต
What do i have to do to get timely intel out of you, bartowski?จะเอาขี้เลื่อยออกจากหัวนายได้ไง
Or the untimely death of our friend Mr. Linderman.หรือ การตายอย่างไม่ถูกเวลา ของเพื่อนเรา คุณ ลินเดอร์แมน
The timely mistake of a beautiful woman.ที่สาวสวยเกิดข้อผิดพลาด
"How timely was the arrival of the money you sent. ""เงินที่ลูกส่งมานั้น มาได้ทันเวลาพอดี"
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก

*timely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
[shù, ㄕㄨˋ, 澍] moisture; timely rain
过早[guò zǎo, ㄍㄨㄛˋ ㄗㄠˇ, 过早 / 過早] premature; untimely; over-hasty (conclusion)
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合于时宜 / 合于時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 合时宜 / 合時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, 时宜 / 時宜] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion
瑞雪[ruì xuě, ㄖㄨㄟˋ ㄒㄩㄝˇ, 瑞雪] timely snow
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, 适时 / 適時] timely; apt to the occasion
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, 不入时宜 / 不入時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, 不合时宜 / 不合時宜] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
及时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, 及时 / 及時] in time; promptly; without delay; timely

*timely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
助け船;助け舟[たすけぶね, tasukebune] (n) lifeboat; friend in need; timely help
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune
適時[てきじ, tekiji] (n,adj-na,adj-no) timely; opportune; (P)
非命[ひめい, himei] (n) unnatural or untimely death
非業[ひごう, higou] (n) unnatural or untimely (death)

*timely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กาลมรณะ [n.] (kālamarana) EN: timely death FR:
ผิดจังหวะ[adj.] (phit jangwa) EN: out of step ; wrong timing ; ill-timed ; untimely ; inopportune FR:
ทันท่วงที[adv.] (thanthūangt) EN: n time ; in good time ; promptly ; timely ; without delay ; at once ; in the nick of time ; in due time FR:
วิกาล[adj.] (wikān) EN: untimely FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *timely*
Back to top