ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opportunely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opportunely*, -opportunely-

opportunely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opportunely (adv.) อย่างเหมาะสม Syn. fovorably

opportunely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely

opportunely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
折悪しくして[おりあしくして, oriashikushite] (exp) unseasonably; inopportunely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opportunely
Back to top