ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inopportunely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inopportunely*, -inopportunely-

inopportunely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inopportunely (adv.) อย่างไม่ถูกกาละเทศะ See also: อย่างไม่ถูกจังหวะ, อย่างไม่เหมาะแก่โอกาส Ops. opportunely

inopportunely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
折悪しくして[おりあしくして, oriashikushite] (exp) unseasonably; inopportunely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inopportunely
Back to top