ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tendon*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tendon, -tendon-

*tendon* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Achilles tendon (n.) เอ็นร้อยหวาย
tendon (n.) เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก See also: เอ็น, เส้นเอ็น Syn. cord, ligament
English-Thai: HOPE Dictionary
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
tendon(เทน'เดิน) n. เอ็น,เส้นเอ็น
English-Thai: Nontri Dictionary
tendon(n) เอ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sinew; tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้อยหวาย (n.) achilles tendon See also: hamstring
สายตัว (n.) tendon See also: sinew Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย
เส้นเอ็น (n.) tendon See also: sinew Syn. เอ็น
เอ็น (n.) tendon See also: sinew
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All his bones and tendons are broken.กระดูกและเส้นเอ็นทั้งหลายแตกละเอียดและขาดสะบั้น
We could chop the Achilles tendon, back of the heel.หรือไม่เราก็ตัดเอ็นข้อเท่าออก
Mr. Dorit's body was be back so far that the tendons snapped the bone.ศพของดอริทยืดตัวกลับได้ช้า นั่นเพราะเอ็นยึดติดกลับกระดูก
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
If you stress your leg incorrectly, the tendon could pull that shard of bone out further than it already is and sever the femoral artery.ถ้าคุณกดน้ำหนักลงขา ไม่ถูกจังหวะ เอ็นร้อยเหล่านั่นอาจทำให้ กระดูกแตกเปราะได้ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เส้นเลือดแดง ตรงต้นขาก็จะฉีกขาดไปด้วย
In 2002, tendons were shipped from South Africa to the U.S.ในปี 2002 เส้นเอ็นถูกขนส่ง จากแอฟริกาใต้ไปอเมริกา
Paul Hicks had tendonitis from playing competitive tennis.พอล ฮิกส์เส้นเอ็นอักเสบ จากการแข่งเทนนิส
I will snap the tendon before it breaks the bone. It takes longer to heal.ฉันจะฉีกเส้นเอ็นแกก่อนหักกระดูก หายยากกว่ากันเยอะ
Then, she flossed her teeth with his tendons.จากนั้นหล่อนก็ขัดฟันด้วยเส้นเอ็นของเขา
Quick, cut my Achilles tendon.เร็ว ตัดอ็นร้อยหวายของฉัน

*tendon* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, 跟腱] heel tendon of mammals; Achilles tendon
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, 筋络 / 筋絡] tendons and muscles

*tendon* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P)
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.)
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis
膝蓋腱[しつがいけん, shitsugaiken] (n) patellar tendon

*tendon* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นกล้ามเนื้อ[n.] (enklāmneūa) EN: tendon FR: tendon [m]
เอ็นร้อยหวาย[n. exp.] (en røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
นหารุ[n.] (nahāru) EN: tendon FR:
พระนหารุ[n. exp.] (phra nahāru) EN: tendon FR:
ร้อยหวาย[n.] (røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
สายตัว[n.] (sāitūa) EN: tendon ; sinew FR:
เส้นเอ็น[n. exp.] (sen en) EN: sinew ; tendon FR:

*tendon* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tendon*
Back to top