ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tendon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tendon, *tendon*,

-tendon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
If you stress your leg incorrectly, the tendon could pull that shard of bone out further than it already is and sever the femoral artery.ถ้าคุณกดน้ำหนักลงขา ไม่ถูกจังหวะ เอ็นร้อยเหล่านั่นอาจทำให้ กระดูกแตกเปราะได้ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เส้นเลือดแดง ตรงต้นขาก็จะฉีกขาดไปด้วย
I will snap the tendon before it breaks the bone. It takes longer to heal.ฉันจะฉีกเส้นเอ็นแกก่อนหักกระดูก หายยากกว่ากันเยอะ

-tendon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跟腱[gēn jiàn, ㄍㄣ ㄐㄧㄢˋ, 跟腱] heel tendon of mammals; Achilles tendon

-tendon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex
腱鞘炎[けんしょうえん, kenshouen] (n) inflammation of a tendon (sheath); tendonitis; tendinitis; tenosynovitis; tenovaginitis; tendovaginitis
膝蓋腱[しつがいけん, shitsugaiken] (n) patellar tendon

-tendon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นกล้ามเนื้อ[n.] (enklāmneūa) EN: tendon FR: tendon [m]
เอ็นร้อยหวาย[n. exp.] (en røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
นหารุ[n.] (nahāru) EN: tendon FR:
พระนหารุ[n. exp.] (phra nahāru) EN: tendon FR:
ร้อยหวาย[n.] (røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
สายตัว[n.] (sāitūa) EN: tendon ; sinew FR:
เส้นเอ็น[n. exp.] (sen en) EN: sinew ; tendon FR:

-tendon- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tendon-
Back to top