ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*subconscious*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subconscious, -subconscious-

*subconscious* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
subconscious (adj.) อยู่ในจิตใต้สำนึก Syn. inmost, unconscious
subconscious (n.) จิตใต้สำนึก See also: จิตไร้สำนึก Syn. latency, spirit
English-Thai: HOPE Dictionary
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,ซึ่งหมดความรู้สึก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
subconsciousใต้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subconsciousness จิตใต้สำนึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิตใต้สำนึก (n.) subconscious See also: unconscious part of the mind Syn. จิตไร้สำนึก
ภวังคจิต (n.) subconsciousness
ภวังค์ (n.) subconsciousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe subconsciously you were testing yourself.บางทีโดยไม่รู้ตัว คุณอาจจะอยากทดสอบตัวเอง
They say it's subconscious fear you'll throw yourself off... but he freaks when I go near the edge, too.เหมือนกับจิตใต้สำนึกน่ะกลัว ว่าจะกระโดดลงไป.. ขนาดฉันเป็นคนยืน เฮคก็ประสาทเสียเหมือนกัน
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.ดีซะจริง จิตใต้สำนึก ไม่ใช้สัญลักษณ์ทำให้ลำบากใจเลย
It's our subconscious mind that we're going to be talking about today.วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใต้สำนึก
Your subconscious, though, saw them all.แต่จิตใต้สำนึก เห็นภาพที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด
Well, that's your subconscious trying to process everything,นั้น เป็นจิตใต้สำนึกของคุณ พยายามเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ
This type of killer subconsciously wants to get caught.ฆาตรกรแบบนี้ จิตใต้สำนึก อยากถูกจับ
I think in the dream the room's your subconscious and it brought up a lot of stuff.ฉันคิดว่าในฝันนั้น ห้องนั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณ และมันก็แสดงให้เห็นถึง อะไรหลายๆอย่าง
That's what Jung means when he says... it's in the subconscious that the living coexist with the dead.นั่นคือสิ่งที่จุงหมายถึง เมื่อเขากล่าวว่า... ภายใต้จิตใต้สำนึกนั้น คนเป็นจะอยู่ร่วมกับคนตาย
Maybe your subconscious is telling you you want to sit this one out.บางทีจิตใต้สำนึกของคุณอาจกำลัง บอกว่าคุณควรถอนตัวจากคดีนี้ก็ได้
That's what the subconscious is all about, you know that.นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกทั้งหมด คุณก็รู้นี่นา
He's subconsciously counting off the fibonacci sequence in his head over and over again.จิตใตสำนึกของเขานับลำดับเลขฟีโบนัชชีซ้ำไปซ้ำมาโดยที่เขาไม่รู้ตัว

*subconscious* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
半意識[はんいしき, han'ishiki] (n,adj-no) (1) semiconsciousness; half-consciousness; (2) unconsciousness; (3) subconsciousness

*subconscious* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]
ภวังค์[n.] (phawang) EN: subconsciousness FR:
ภวังค-[pref.] (phawangkha-) EN: subconsciousness FR:
ภวังคจิต[n.] (phawangkhaj) EN: subconsciousness FR:

*subconscious* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterbewusst {adj} | unterbewusster | am unterbewusstestensubconscious | more subconscious | most subconscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *subconscious*
Back to top