ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-subconscious-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น subconscious, *subconscious*,

-subconscious- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They say it's subconscious fear you'll throw yourself off... but he freaks when I go near the edge, too.เหมือนกับจิตใต้สำนึกน่ะกลัว ว่าจะกระโดดลงไป.. ขนาดฉันเป็นคนยืน เฮคก็ประสาทเสียเหมือนกัน
Nice -- my subconscious isn't even bothering with symbolism.ดีซะจริง จิตใต้สำนึก ไม่ใช้สัญลักษณ์ทำให้ลำบากใจเลย
It's our subconscious mind that we're going to be talking about today.วันนี้เราจะคุยกันเรื่องจิตใต้สำนึก
Well, that's your subconscious trying to process everything,นั้น เป็นจิตใต้สำนึกของคุณ พยายามเรียบเรียงเรื่องต่าง ๆ
I think in the dream the room's your subconscious and it brought up a lot of stuff.ฉันคิดว่าในฝันนั้น ห้องนั้นมันอยู่ในจิตใต้สำนึกคุณ และมันก็แสดงให้เห็นถึง อะไรหลายๆอย่าง
That's what Jung means when he says... it's in the subconscious that the living coexist with the dead.นั่นคือสิ่งที่จุงหมายถึง เมื่อเขากล่าวว่า... ภายใต้จิตใต้สำนึกนั้น คนเป็นจะอยู่ร่วมกับคนตาย
Maybe your subconscious is telling you you want to sit this one out.บางทีจิตใต้สำนึกของคุณอาจกำลัง บอกว่าคุณควรถอนตัวจากคดีนี้ก็ได้
That's what the subconscious is all about, you know that.นั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกทั้งหมด คุณก็รู้นี่นา
Golden ratio is a subconscious identifier of perfect humanness.สัดส่วนทองคือการที่จิตสำนึกค้นหาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
His subconscious craved it, needed it.จิตใต้สำนึกเขากระหายมัน ต้องการมัน
Yeah, the angel is a subconscious representation of your desire to heal.ใช่ เทวดาเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึก ...ของเธอถึงความอยากที่จะหาย
This is clearly my-my subconscious at work.นี่มันแจ่มชัด จิดใต้สำนึกผมกำลังทำงาน

-subconscious- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]

-subconscious- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unterbewusst {adj} | unterbewusster | am unterbewusstestensubconscious | more subconscious | most subconscious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -subconscious-
Back to top