ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stinginess*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stinginess, -stinginess-

*stinginess* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stinginess (n.) ความตระหนี่ See also: ความขี้เหนียว Syn. meaness Ops. lavishness
English-Thai: HOPE Dictionary
stinginess(สทิน'จินิส) n. ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
English-Thai: Nontri Dictionary
stinginess(n) ความขี้เหนียว,ความตระหนี่,ความใจแคบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคะนอง (n.) stinginess See also: meanness Syn. ความคึกคะนอง
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: greediness, miserliness, niggardliness
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. มาตสรรย์
ความตระหนี่ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. มาตสรรย์
ความเหนียวแน่น (n.) stinginess See also: greediness, miserliness, niggardliness Syn. ความตระหนี่
มัตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์
มัตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่, มาตสรรย์
มาตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่
มาตสรรย์ (n.) stinginess See also: niggardliness, miserliness Syn. ความตระหนี่

*stinginess* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
しみったれ[, shimittare] (n,adj-na,adj-no) (See しみったれる) stinginess; miser
一文惜しみ;一文惜み[いちもんおしみ, ichimon'oshimi] (n) stinginess; miserliness
吝嗇;悋嗇(oK)[りんしょく, rinshoku] (n,adj-na) (sometimes read けち) stinginess; miser; miserliness; selfishness
物惜しみ[ものおしみ, monooshimi] (n,vs) stinginess

*stinginess* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มัจฉริยะ[n.] (matchariya) EN: stinginess ; niggardliness ; parsimoniousness FR:
มัตสรรย์[n.] (matsan) EN: stinginess FR:
มาตสรรย์[n.] (mātsan) EN: stinginess FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stinginess*
Back to top