ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stinginess-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stinginess, *stinginess*,

-stinginess- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
物惜しみ[ものおしみ, monooshimi] (n,vs) stinginess

-stinginess- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มัจฉริยะ[n.] (matchariya) EN: stinginess ; niggardliness ; parsimoniousness FR:
มัตสรรย์[n.] (matsan) EN: stinginess FR:
มาตสรรย์[n.] (mātsan) EN: stinginess FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stinginess-
Back to top