ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*seaside*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seaside, -seaside-

*seaside* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seaside (n.) ชายทะเล See also: ชายหาด, บริเวณชายทะเล, ริมทะเล Syn. coast, beach, waterside, waterfront, strand
seaside (adj.) ตั้งอยู่ชายทะเล See also: ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง Syn. seashore, coastal
English-Thai: HOPE Dictionary
seasiden. ชายทะเล,ชายหาด,ฝั่งทะเล,เมืองชายทะเล, Syn. seacoast
seasider(ซีไซ'เดอะ) n. คนที่อยู่ชายทะเล
English-Thai: Nontri Dictionary
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายทะเล (n.) seaside See also: seashore, beach Syn. ชายหาด, ทะเล
ริมทะเล (n.) seaside See also: seashore, shore, coast, sands, beach, strand Syn. ชายทะเล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Car belongs to a couple in seaside. They reported it stolen two days ago.รถเป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อยู่ชายทะเล พวกเขาแจ้งความว่าหายไปเมื่อสองวันก่อน
But a seaside wedding could be devised...แต่การจัดงานแต่งงาน ที่ริมทะเลก็พอเป็นไปได้...
From that seaside shack in, Delaware.มาจากร้านแถวริมหาด เดลาแวร์
Seaside pier, which is where Chuck Wells used to dock his boat.ตรงเสาสะพานที่ชายหาด.เป็นที่ๆเขาจอดเรือ
Seaside is eroding.ชายฝั่ง กำลังถูกคลื่นเซาะ
We'll grow old together by the seaside...เราจะแก่ลงด้วยกันที่ริมทะเล...
Bring along your chopper to the seaside...เอามีดของคุณมาด้วย ที่ริมทะเล...
Wait, wasn't your father buried at Seaside?เดี๋ยว พ่อนายไม่ใช่ ถูกฝังที่ชายฝั่งเหรอ

*seaside* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海边[hǎi biān, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄢ, 海边 / 海邊] seaside
海滨[hǎi bīn, ㄏㄞˇ ㄅㄧㄣ, 海滨 / 海濱] shore; seaside

*seaside* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーサイド[, shi-saido] (n) seaside
シーサイドスクール[, shi-saidosuku-ru] (n) seaside school
シーサイドリゾート[, shi-saidorizo-to] (n) seaside resort
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller
浦波[うらなみ, uranami] (n) (seaside) breakers
海パン[かいパン, kai pan] (n) trunks; shorts (e.g. seaside use)
海岸端[かいがんばた, kaiganbata] (n) seaside
海浜[かいひん, kaihin] (n) seaside; (P)
海浦[かいほ, kaiho] (n) seaside
臨海[りんかい, rinkai] (n,adj-no) coastal; seaside; oceanfront; maritime; (P)

*seaside* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ฝั่งทะเล[n. exp.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside ; coast FR: littoral [m] ; rivage [m] ; côte [f] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
ริมทะเล[n. exp.] (rim thalē) EN: seaside FR: bord de mer [m] ; rivage [m]
สำมะงา[n.] (samma-ngā) EN: Garden Quinine ; Seaside Clerodendron ; Volkameria inermis FR: Volkameria inermis
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ā) EN: seaside resort ; beach resort FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]

*seaside* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strandwipper {m} [ornith.]Seaside Cinclodes
Strandammer {f} [ornith.]Seaside Sparrow
Strandhotel {n}seaside hotel; beach hotel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *seaside*
Back to top