ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beach*, -beach-

beach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beach (n.) ชายหาด See also: ชายทะเล, หาดทราย Syn. shore, coast
beach (vt.) ลากมาเกยหาด See also: เข้าจอดที่ชายหาด
beach ball (n.) ลูกบอลชายหาด
beach buggy (n.) รถชายหาด Syn. dune buggy
beach bum (sl.) หนุ่มชายหาด
beachcomber (n.) คนเก็บของตามชายหาด
beachfront (adj.) ที่ใกล้ชายฝั่ง Syn. seaside
beachhead (n.) การใช้กำลังยึดชายหาด (ทางทหาร) See also: การยึดหัวหาด Syn. bridgehead
beachwear (n.) ชุดชายหาด See also: ชุดสำหรับใส่เดินชายหาด Syn. sundress
English-Thai: HOPE Dictionary
beach(บีชฺ) {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรือ) เกยหาด -Conf. coast,shore
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
beachboy(บีชฺ'บอย) n. ผู้ดูแลหรือผู้สอนตามชายหาด
beachhead(บีชฺ'เฮด) n. หัวหาด,สถานที่ขึ้นบกทางทหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
beach(n) ชายหาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beachหาด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beach หาด พื้นที่ระหว่างแนวน้ำขึ้นกับน้ำลง มีลักษณะเป็นแถบยาวไปตามริมฝั่ง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำของคลื่นและกระแสน้ำในทะเลสาบหรือแม่น้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชายหาด (n.) beach See also: seashore, seaside Syn. หาดทราย, ริมหาด, หาด
ริมหาด (n.) beach See also: seashore, seaside Syn. หาดทราย, หาด
หาด (n.) beach See also: seashore, seaside, shore Syn. หาดทราย, ชายหาด
หาดทราย (n.) beach See also: seashore, seaside, shore Syn. ชายหาด, หาด
กางเกงชายหาด (n.) beach trousers
หัวหาด (n.) beach-head
ทาม (n.) beachhead See also: river blank with occasional floods Syn. หัวหาด
ชะวากทะเล (n.) large and deep beach
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
We went to a beautiful beachพวกเราไปที่หาดทรายที่สวยงามแห่งหนึ่ง
Let's sit here on the beachมานั่งที่ตรงชายหาดนี่เถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด
He could feel he was inside the current now... ... and he could see the lights of the beach colonies along the shore.เขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างใน ปัจจุบันนี้ และเขาจะได้เห็นแสงไฟ อาณานิคมของชายหาดตาม ชายฝั่ง
Get me Long Beach 45620, please.ได้รับฉันลองบีช 45620 กรุณา
Not a beach umbrella, not a sun lounger, no beach balls.ไม่มีร่มชายหาด ไม่มีเก้าอี้ชายหาด ไม่มีลูกบอล
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี
We have to close the beach and hire someone to kill the shark!เราต้องปิดหาดเเล้วก็จ้างคนฆ่าฉลาม!
May told me about the little beach down by the trees.เม บอกฉันเกี่ยวกับชายหาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ลง
Just like the beach at Normandy.อย่างกะชายหาดนอมังดีเลย
My father stormed the beach at Normandy.พ่อฉันยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี
He still stormed the beach at Normandy, right?เขายังยกพลขึ้นบกชายหาดนอร์มังดี ใช่มั้ย?
Felix, did you try and take Omaha Beach all by yourself, again?เฟลิกซ์, นั่นนายพยายามจะ ย้ายชายหาดโอมาฮ่าด้วยตัวเองอีกแล้วหรือ?
This ain't no beach or park. " I said, "I'm resting. "ที่นี้ไม่ใช่ชายหาดหรือสวนนะ ฉันพูดอีก "กูพักผ่อนอยู่"

beach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙滩鞋[shā tān xié, ㄕㄚ ㄊㄢ ㄒㄧㄝˊ, 沙滩鞋] beach shoes; wetsuit booties
沙地[shā dì, ㄕㄚ ㄉㄧˋ, 沙地] sandy beach or river bank; sand-dune; sandy land; sand-lot
[àn, ㄢˋ, 岸] bank; shore; beach; coast
[pǔ, ㄆㄨˇ, 浦] beach
海滩[hǎi tān, ㄏㄞˇ ㄊㄢ, 海滩 / 海灘] beach
[tān, ㄊㄢ, 滩 / 灘] beach; shoal
[bīn, ㄅㄧㄣ, 滨 / 濱] shore; beach; coast; bank

beach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タオルケット;タウルケット(ik)[, taoruketto ; tauruketto (ik)] (n) type of bed linen resembling a large beach towel and used to cover oneself in hot weather (wasei
ビーサン[, bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals
ビーチガウン[, bi-chigaun] (n) beach gown
ビーチコート[, bi-chiko-to] (n) beach coat
ビーチサンダル[, bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P)
ビーチタオル[, bi-chitaoru] (n) beach towel
ビーチハウス[, bi-chihausu] (n) beach house
ビーチパラソル[, bi-chiparasoru] (n) beach parasol; beach umbrella
ビーチバレー[, bi-chibare-] (n) (abbr) beach volleyball
ビーチボール[, bi-chibo-ru] (n) beach ball
吹き上げ;噴き上げ;吹上げ;噴上げ[ふきあげ, fukiage] (n) (1) place exposed to winds which blow up from below (usu. a beach); beach exposed to sea winds; (2) fountain
地引き網;地曳き網;地引網;地曳網[じびきあみ, jibikiami] (n) beach seine; long-haul seine; dragnet
汀線[ていせん, teisen] (n) shoreline; beach line
浜の真砂;浜のまさご[はまのまさご, hamanomasago] (n) (arch) grains of sand on the beach (i.e. something countless)
浜跳虫[はまとびむし;ハマトビムシ, hamatobimushi ; hamatobimushi] (n) (uk) beach flea (any amphipod of family Talitridae); sand flea; sand hopper
浜風[はまかぜ, hamakaze] (n) sea breeze; beach wind
海の家[うみのいえ, uminoie] (n) beach hut; beachside clubhouse
潮干潟[しおひがた, shiohigata] (n) tidal flat; ebb tide beach (esp. in spring)
磯千鳥[いそちどり, isochidori] (n) beach plover
磯撫で[いそなで, isonade] (n) mythical shark-like demon sea monster with barbed tail fin, said to live off the coast of Matsuura and other places in Western Japan; Beach Stroker
長汀曲浦[ちょうていきょくほ, chouteikyokuho] (n) long stretch of winding beach
ビーチ[, bi-chi] (n) beach; (P)
ビーチウエア[, bi-chiuea] (n) beachwear
地引網漁;地曳網漁;地引き網漁;地曳き網漁[じびきあみりょう, jibikiamiryou] (n) (See 地引網) seine fishing (usu. from the beach); dragnet fishing
寄せ波;寄波[よせなみ, yosenami] (n) (See 引き波・1) incoming wave; surf; swash; comber; beachcomber
曲浦[きょくほ, kyokuho] (n) winding coast (beach)
橋頭堡;橋頭保[きょうとうほ;きょうとうほう, kyoutouho ; kyoutouhou] (n) bridgehead; beachhead
[はま, hama] (n) beach; seashore; (P)
浜手[はまて, hamate] (n,adj-no) place near the beach; place near the shore
浜辺[はまべ, hamabe] (n) beach; foreshore; (P)
海水浴場[かいすいよくじょう, kaisuiyokujou] (n) swimming area (in the ocean); swimming beach; seawater baths; (P)
海浜公園[かいひんこうえん, kaihinkouen] (n) beachfront park; park by the sea
海辺(P);海邊(oK)[うみべ(P);かいへん, umibe (P); kaihen] (n,adj-no) beach; seashore; (P)
海開き[うみびらき, umibiraki] (n) opening of the beachgoing season
甲羅干し[こうらぼし, kouraboshi] (n) (lying on one's belly and) basking in the sun; sunbathing (e.g. on a beach)
磯(P);礒[いそ, iso] (n,adj-na) (rocky) beach; seashore; (P)
磯辺[いそべ, isobe] (n) (1) seashore; beach; (2) (See 磯辺揚げ) food wrapped in nori
遠浅[とおあさ, tooasa] (adj-na,n) shoal; wide shallow beach; (P)

beach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บีช[n.] (bīch) EN: beach FR: plage [f]
ชายหาด[n.] (chāihāt) EN: beach FR: plage [f] ; grève [f]
ชายหาดบางแสน[n. prop.] (Chāihāt Bān) EN: Bang Saen Beach ; Bangsaen Beach FR: plage de Bang Saen [f]
ชายหาดหัวหิน[n. exp.] (Chāihāt Hūa) EN: Hua Hin Beach FR: plage de Hua Hin [f]
ชายทะเล[n.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ชะวากทะเล[n.] (chawākthalē) EN: estuary ; large and deep beach FR:
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หาดบางปอ[n. prop.] (Hāt Bāng Pø) EN: Bang Po Beach FR:
หาดบางรักษ์[n. prop.] (Hāt Bāng ra) EN: Hat Bang Rak ; Bang Rak Beach ; Big Buddha Beach FR:
หาดบางแสน[n. prop.] (Hāt Bāng Sa) EN: Hat Bang Saen ; Bang Saen Beach FR:
หาดบางเทา[n. prop.] (Hāt Bāng Th) EN: Bang Tao Beach ; Had Bangtao FR:
หาดบ้านใต้[n. prop.] (Hāt Bān Tāi) EN: Ban Tai Beach FR:
หาดเชิงมน[n. prop.] (Hat Choēng ) EN: Hat Choeng Mon ; Choeng Mon Beach FR:
หาดจอมเทียน[n. prop.] (Hāt Jømthīe) EN: Jomtien Beach ; Hat Jomtien FR: plage de Jomtien [f]
หาดกมลา[n. prop.] (Hāt Kamalā) EN: Hat Kamala ; Kamala Beach FR:
หาดกะรน[n. prop.] (Hāt Karon) EN: Karon Beach ; Hat Karon FR:
หาดกะตะ[n. prop.] (Hāt Kata) EN: Kata Beach FR:
หาดกะตะน้อย[n. prop.] (Hāt Kata Nø) EN: Kata Noi Beach ; Kata Noi FR:
หาดขอม[n. prop.] (Hāt Khøm) EN: Hat Khom ; Haad Khom ; Haad Khom Beach FR:
หาดขวด[n. prop.] (Hāt Khūat) EN: Hat Khuat ; Bottle beach FR:
หาดแม่น้ำ[n. prop.] (Hāt Maēnām) EN: Hat Mae Nam ; Mae Nam Beach FR:
หาดในหาน[n. prop.] (Hāt Nai Hān) EN: Nai Harn Beach FR:
หาดนพรัตน์ธารา[n. prop.] (Hāt Nopphar) EN: Hat Noppharat Thara ; Noppharat Thara Beach FR:
หาดป่าตอง[n. prop.] (Hāt Pātøng) EN: Patong Beach FR:
หาดพัทยา[n. prop.] (Hāt Phattha) EN: Pattaya Beach FR: Pattaya Plage ; plage de Pattaya [f]
ราไวย์[n. prop.] (Hāt Rāwai ) EN: Rawai Beach ; Hat Rawai FR:
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach ; sandy bank FR: plage [f] ; plage de sable [f]
หาดทรายดำ[n. exp.] (hāt sāi dam) EN: black sand beach FR: plage de sable noir [f]
หาดสุรินทร์[n. prop.] (Hāt Surin ) EN: Hat Surin ; Surin Beach FR:
กางเกงชายหาด[n. exp.] (kāngkēng ch) EN: beach trousers FR:
เกย[v.] (koēi) EN: run aground ; ground ; be stranded ; beach FR: s'échouer ; s'ensabler ; échouer ; s'engraver ; s'envaser
เกยฝั่ง[v.] (koēi fang) EN: beach ; be beached FR:
เกยแห้ง[v.] (koēihaēng) EN: run aground ; strand a boat ; ground a boat ; beach a boat FR:
นกกระแตผีชายหาด[n. exp.] (nok krataē ) EN: Beach Thick-knee ; Beach Stone-curlew FR: Œdicnème des récifs [m]
ป่าชายหาด[n. exp.] (pā chāihāt) EN: beach forest FR: forêt côtière [f]
พลับพลึงตีนเป็ด [n. exp.] (phlapphleun) EN: beach spider lily ; Hymenocallis littoralis FR:
ระบบนิเวศหาดทราย[n. exp.] (rabop niwēt) EN: sandy beach ecosystem FR:
ริมหาด[n. exp.] (rim hāt) EN: beach FR:
สันหาด[n. exp.] (san hāt) EN: beach ridge FR: banc de sable [m]
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ā) EN: seaside resort ; beach resort FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]

beach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sandstrand {m}sandy beach
Strandhotel {n}seaside hotel; beach hotel
Kiesstrand {m}shingle beach
Strandkorb {m}(canopied) beach chair
Strandkorb {m}roofed wicker beach chair
Strandanzug {m}beach suit
Strandleben {n}beach life
beachtenswert; beachtlich {adj} | beachtenswerter | am beachtenswertestenremarkable | more remarkable | most remarkable
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable
Missachtung {f}; Nichtbeachtung
Stranden {n}stranding; beaching
Strandguträuber {m}beachcomber

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beach
Back to top