ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-seaside-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น seaside, *seaside*,

-seaside- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But a seaside wedding could be devised...แต่การจัดงานแต่งงาน ที่ริมทะเลก็พอเป็นไปได้...
From that seaside shack in, Delaware.มาจากร้านแถวริมหาด เดลาแวร์

-seaside- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーサイド[, shi-saido] (n) seaside
シーサイドスクール[, shi-saidosuku-ru] (n) seaside school
シーサイドリゾート[, shi-saidorizo-to] (n) seaside resort
浦人[うらびと, urabito] (n) seaside dweller
海パン[かいパン, kai pan] (n) trunks; shorts (e.g. seaside use)
海岸端[かいがんばた, kaiganbata] (n) seaside
海浦[かいほ, kaiho] (n) seaside

-seaside- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชายฝั่ง[n.] (chāifang) EN: coast ; shore ; bank ; seaside FR: côte [f] ; rivage [m] ; rive [f]
ชายทะเล[n.] (chāithalē) EN: beach ; seaside ; shore ; coast FR: plage [f] ; bord de mer [m] ; rivage [m] ; côte [f]
ฝั่งทะเล[n. exp.] (fang thalē) EN: coastal ; seacoast ; seashore ; seaside ; coast FR: littoral [m] ; rivage [m] ; côte [f] ; zone côtière [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
ริมทะเล[n. exp.] (rim thalē) EN: seaside FR: bord de mer [m] ; rivage [m]
สำมะงา[n.] (samma-ngā) EN: Garden Quinine ; Seaside Clerodendron ; Volkameria inermis FR: Volkameria inermis
สถานตากอากาศชายทะเล[n. exp.] (sathāntāk ā) EN: seaside resort ; beach resort FR: station balnéaire [f] ; complexe balnéaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -seaside-
Back to top