ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterside*, -waterside-

waterside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterside (n.) บริเวณริมน้ำ (แม่น้ำ, ทะเลสาบ) See also: พื้นที่ริมน้ำ
waterside (adj.) ซึ่ง (ทำงานหรืออาศัย) อยู่ริมน้ำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท่าน้ำ (n.) waterside See also: landing stage with steps, river´s harbour Syn. ท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dead oak tree by the watersideต้นโอ๊คแห้งเหี่ยวคาริมน้ำ

waterside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渚畔[しょはん, shohan] (n) (arch) shore; waterside
水辺(P);水べ[みずべ(P);すいへん(水辺), mizube (P); suihen ( suihen )] (n) waterside; waterfront; (P)

waterside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิษฐ์[n.] (dit) EN: waterside FR:
กำพง[n.] (kamphong) EN: waterside ; dock FR:
ริมคลอง[n. exp.] (rim khløng) EN: waterside FR: berges d'un canal [fpl]
ริมน้ำ[n. exp.] (rim nām) EN: waterside ; water's edge FR: rive [f] ; berge [f] ; bord de l'eau [m]
ท่าน้ำ[n. exp.] (thā nām) EN: waterside ; landing stage with steps ; river's harbour ; boat landing ; dock ; wharf FR: quai [m]

waterside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ufergrundstück {n}riverside (waterside) property; riparian property

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterside
Back to top