ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scream*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scream, -scream-

*scream* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scream (vt.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (vi.) กรีดร้อง See also: กรีดเสียง, ร้องกรี๊ด, ตะโกน, แผดเสียง, ตะเบ็งเสียง
scream (n.) เสียงกรีดร้อง See also: เสียงดังแสบแก้วหู
scream bloody murder (sl.) ส่งเสียงกรี๊ดดังๆ
scream blue murder (idm.) ตะโกนดังลั่น See also: ร้องลั่น
scream for (phrv.) กรีดร้องเพื่อ See also: ส่งเสียงร้องดังแหลมเพื่อ
scream off (phrv.) ส่งเสียงร้องดังแหลม See also: กรีดร้อง
scream out (phrv.) ส่งเสียงร้องดังแหลม See also: กรีดร้อง Syn. shriek out
scream with (phrv.) กรีดร้องด้วย (เสียงหัวเราะหรือความเจ็บปวด) Syn. shriek with
English-Thai: HOPE Dictionary
scream(สครีม) n.,v. (ส่ง) เสียงร้องกรี๊ด,เสียงแหลมและดัง,ผู้ที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,สิ่งที่ทำให้หัวเราะท้องแข็ง,เสียงแสบแก้วหู, Syn. screech,yell,screak
English-Thai: Nontri Dictionary
scream(vi) ร้องลั่น,กรีดร้อง,หัวเราะลั่น,พูดเสียงดัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
screamer; bannerตัวยักษ์พาดตลอดหน้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรี๊ด (v.) scream Syn. หวีดร้อง
กรีด (v.) scream See also: screech, shriek Syn. หวีด, กรีดร้อง
กรีดร้อง (v.) scream See also: shriek, squall, screech, yell, bawl, cry Syn. กรีด
กรี๊ดสลบ (v.) scream See also: shriek, squall
ร้องวี้ดว้าย (adv.) screamingly
วี๊ดว้าย (adv.) screamingly Syn. ร้องวี้ดว้าย
วี้ดว้ายกระตู้วู้ (int.) scream See also: shriek
หวีด (v.) scream Syn. กรีดร้อง, หวีดร้อง
หวีดร้อง (v.) scream See also: screech Syn. กรีดร้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
The woman across the street testified that the moment after she saw the killing, that is, a moment after the train went by, she screamed, and then went to telephone the police.ผู้หญิงข้ามถนนเบิกความว่าขณะนี้หลังจากที่เธอเห็นฆ่า นั่นคือช่วงเวลาหลังจากที่รถไฟผ่านไป เธอกรีดร้องและจากนั้นเดินไปที่โทรศัพท์ตำรวจ
He lived in a neighbourhood where screams were commonplace.เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เสียงกรีดร้องเป็นเรื่องธรรมดา
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ
Did hear the scream, didn't hear it - what difference does it make?ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่ได้ยินมัน - สิ่งที่แตกต่างไม่ได้ทำให้?
When he's in bed, he heard the body hit the floor, heard the woman scream, got to his front door as fast as he could, heard somebody running and assumed it was the boy.เมื่อเขาอยู่ในเตียงเขาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น, ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่ได้รับไปที่ประตูหน้าของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ได้ยินคนที่ทำงานและคิดว่ามันเป็นเด็ก
I can't understand you if you're all screaming at me at the same time.ผมไม่เข้าใจ คุณเล่นรุมถามผมพร้อม ๆ กัน
By the time we got to him, he was just sitting there trying to scream with his face ripped off.กระจกหน้ารถ ตามเวลาที่เรามี ให้กับเขา, เขาเป็นแค่นั่งอยู่ที่นั่น พยายามที่จะกรีดร้องด้วยความ ใบหน้าของเขาฉีกออก
He's laying there and he's fucking screaming, there's pieces of him all over me!เขาการวางและเขาก็เย็ดกรีดร้อง มี ชิ้นส่วนของ เขา คือทั้งหมดที่ ข้าพระองค์แล้ว !
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้
Why were you screaming in here all by yourself?ทำไมคุณกรีดร้องตอนที่คุณอยู่นี่คนเดียวล่ะ?
Because she was with us all in the billiard room doorway while Yvette was screaming, don't you remember?เพราะเธออยู่กับพวกเรา กับทุกคนในห้องบิลเลียด ตอนที่อีเว็ตต์กรีดร้อง คุณจำไม่ได้เหรอ?

*scream* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hū, ㄏㄨ, 虖] exhale; scream of tiger; to call
呼啸[hū xiào, ㄏㄨ ㄒㄧㄠˋ, 呼啸 / 呼嘯] whistle; scream; whiz

*scream* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がなる[, ganaru] (v5r) (onom. が plus 鳴る) to yell; to shout; to scream; to bawl
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal
きゃっ;キャッ[, kyatsu ; kyatsu] (int) shriek; scream
スクリーマー[, sukuri-ma-] (n) screamer
叫び[さけび, sakebi] (n) shout; scream; outcry; (P)
喚く(P);叫く[わめく, wameku] (v5k,vi) (uk) to shout; to cry; to scream; to clamour; (P)
悲鳴[ひめい, himei] (n,vs) shriek; scream; (P)
悲鳴を上げる;悲鳴をあげる[ひめいをあげる, himeiwoageru] (exp,v1) (1) (See 上げる・11) to scream; (2) to whine; to grumble; to complain
気合(P);気合い[きあい, kiai] (n) scream; yell; fighting spirit; (P)
泣き叫ぶ;泣叫ぶ[なきさけぶ, nakisakebu] (v5b,vi) to cry and shout; to scream
泣き喚く;泣きわめく;泣喚く[なきわめく, nakiwameku] (v5k) to bawl; to cry; to scream
淫声[いんせい, insei] (n) (1) screams produced during sex; (2) bawdy song; song of low character
裂帛[れっぱく, reppaku] (n) (1) cutting through cloth; sound of cutting through cloth; (2) shrieking sound; woman's scream; loud scream; (3) (See ホトトギス) cry of the lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus)
金切り声;かなきり声;金切声[かなきりごえ, kanakirigoe] (n,adj-no) shrill voice; piercing cry; shriek; scream

*scream* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรี๊ด[adj.] (krīt) EN: screaming FR:
กรีดกราด[adj.] (krītkrāt) EN: shrieking ; screaming FR:
กรีดร้อง[v. exp.] (krīt røng) EN: scream FR:
กรี๊ดสลบ[v.] (kritsalop) EN: scream ; shriek ; squall FR:
กรีดเสียงร้อง[v. exp.] (krīt sīeng ) EN: shriek ; scream FR: hurler ; crier
แผด[v.] (phaēt) EN: roar ; thunder ; snarl ; bluster ; yell ; bellow ; shout ; scream ; trumpet ; blaze ; cry ; yell FR: hurler ; crier ; s'égosiller ; proférer ; émettre un son strident ; beugler ; gueuler (fam.)
ร้องกรีด[v. exp.] (røng krīt ) EN: scream ; shriek ; screech FR:
เสียงร้อง[n. exp.] (sīeng røng) EN: scream ; cry FR: cri [m] ; chant [m]
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow FR: crier ; s'écrier ; gueuler (fam.) ; brailler
ว้าก[onomat.] (wāk) EN: [children's cry] ; [loud cry] ; [scream] FR:
วี้ด[adj.] (wīt) EN: screaming FR:
หวีด[v.] (wīt) EN: scream ; shriek FR:

*scream* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hornwehrvogel {m} [ornith.]Horned Screamer
Weißwangen-Wehrvogel {m} [ornith.]Northern Screamer
Urschrei {f}primal scream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scream*
Back to top