ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scarcity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scarcity, -scarcity-

*scarcity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scarcity (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
English-Thai: HOPE Dictionary
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
English-Thai: Nontri Dictionary
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Growing scarcity of food is..หรืออาหารที่หายากขึ้น ทำให้พวกเขา ..
Well, groups break down into self-interest during times of scarcity.ตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลน

*scarcity* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缺乏[quē fá, ㄑㄩㄝ ㄈㄚˊ, 缺乏] shortage; be lacking; to be short of; to lack; scarcity

*scarcity* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品薄[しなうす, shinausu] (adj-na,n) shortage of stock; scarcity of goods
少なげ[すくなげ, sukunage] (exp) scarcity
就職難[しゅうしょくなん, shuushokunan] (n) scarcity of employment
払底[ふってい, futtei] (n,vs) shortage; scarcity; dearth; famine
男ひでり;男旱り;男旱[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men

*scarcity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมีอยู่จำกัด ; การมีอยู่อย่างจำกัด[n. exp.] (kān mī yū j) EN: scarcity FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:

*scarcity* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischarmut {f}fish scarcity
Seltenheitswert {m}scarcity value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scarcity*
Back to top