ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scarcity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scarcity, *scarcity*,

-scarcity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Growing scarcity of food is..หรืออาหารที่หายากขึ้น ทำให้พวกเขา ..

-scarcity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品薄[しなうす, shinausu] (adj-na,n) shortage of stock; scarcity of goods
少なげ[すくなげ, sukunage] (exp) scarcity
就職難[しゅうしょくなん, shuushokunan] (n) scarcity of employment
男ひでり;男旱り;男旱[おとこひでり, otokohideri] (n) (See 女ひでり・おんなひでり) scarcity of eligible men

-scarcity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การมีอยู่จำกัด ; การมีอยู่อย่างจำกัด[n. exp.] (kān mī yū j) EN: scarcity FR:
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:

-scarcity- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fischarmut {f}fish scarcity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scarcity-
Back to top