ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*roving*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น roving, -roving-

*roving* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disapproving (adj.) ซึ่งไม่เห็นด้วย See also: ซึ่งไม่ยอมรับ
improving (adj.) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย) Syn. recovering
improving (adj.) ใช้เพื่อความสวยงาม See also: ซึ่งทำให้สวยงาม Syn. beautifying
improving (adj.) ซึ่งช่วยปรับปรุง See also: ซึ่งช่วยแก้ไข, ซึ่งช่วยแก้ปัญหา Syn. reformative
proving (n.) การยืนยัน Syn. ratification
proving ground (n.) สถานที่ทดลอง See also: ห้องทดลอง Syn. laboratory
roving (adj.) ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ See also: ซึ่งท่องเที่ยวไป Syn. mobile, peregrine
roving (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roaming, traveling, drifting
English-Thai: HOPE Dictionary
roving(โร'วิง) adj. ท่องเที่ยว,ร่อนเร่,พเนจร,ไม่อยู่กับที่,ทำงานไม่เป็นที่, See also: rovingness n., Syn. roaming,drifting
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now he was proving it again.ตอนนี้เขาก็พิสูจน์อีกครั้ง
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
But you're just proving theories that were advanced months ago.หลายเดือนมานี่ คุณก็ได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆแล้วนี่
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด
You'll stay here until the Merovingian says different.แกต้องอยู่ที่นี่จนกว่าเมโรวินเจี้ยนจะอนุญาต
Six hours ago, I told the Merovingian I was ready to give anything and everything for you.หกชั่วโมงก่อน ฉันบอกเมโรวินเจี้ยน ว่าฉันพร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อคุณ
Basic physical strength is the key to improving your Taekwondo skills.พื้นฐานความแข็งแรงของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเทควันโดของนายนะ
Once again, you are proving to everyone what a worthless piece of shit you are.อีกครั้งที่คุณพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า คุณสวะแค่ไหน
I think your odds are improving, Mr. Bond.โอกาสคุณเปิดกว้างแล้ว คุณบอนด์
It's from a line of the Merovingian kings.สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ เมอโรวิแยง
Only Arthur succeeded... proving his right to rule.มีแต่กษัตริย์อาเธอร์ที่ทำได้.. พิสูจน์ถึงสิทธิในบัลลังก์
He is proving to be more than a magician, Your Highness.เขาเป็นยิ่งกว่านักเล่นกลอีก.. ฝ่าบาท

*roving* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巡迴分析端口[xún huí fēn xī duān kǒu, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄣ ㄒㄧ ㄉㄨㄢ ㄎㄡˇ, 巡迴分析端口] Roving Analysis Port; RAP
流寇[liú kòu, ㄌㄧㄡˊ ㄎㄡˋ, 流寇] roving bandit; rebel band

*roving* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
実験場[じっけんじょう, jikkenjou] (n) proving ground; test site
牛追い[うしおい, ushioi] (n) (1) cattle droving; (2) drover; cowpoke; cowpuncher
盲判;めくら判[めくらばん, mekuraban] (n) (sens) approving a document without adequately reading it; rubber-stamping
移動大使[いどうたいし, idoutaishi] (n) roving ambassador
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp,adv) unconditionally (approving); wholeheartedly

*roving* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล่อกแล่ก[adj.] (lǿklaek) EN: restless ; uncertain ; shifty ; roving FR:

*roving* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genehmigungsbehörde {f}approving authority
Prüfgelände {n}proving ground
Wandertrieb {m}roving spirit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *roving*
Back to top