ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laboratory

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laboratory*, -laboratory-

laboratory ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laboratory (n.) ห้องปฏิบัติการ See also: ห้องทดลอง, ห้องปฏิบัติการวิจัย Syn. lab, research lab, science lab
English-Thai: HOPE Dictionary
laboratory(แลบ'ระทอรี) n.,adj. ห้องปฏิบัติการ,ห้องทดลอง,ห้องวิจัย
English-Thai: Nontri Dictionary
laboratory(n) ห้องทดลอง,ห้องค้นคว้า,ห้องวิจัย,ห้องแล็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laboratory diagnosisการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องทดลอง (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องแลป
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการ (n.) laboratory See also: lab Syn. ห้องทดลอง
ห้องปฏิบัติการวิจัย (n.) laboratory
ห้องแลป (n.) laboratory See also: lab
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (n.) laboratory instruments
lab (n.) ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory) See also: ห้องปฏิบัติการ
นิติเวช (n.) forensic laboratory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Japanese Fishery Laboratory couldn't find out what kind of fish it is from.ห้องปฏิบัติการการประมงญี่ปุ่น ไม่สามารถให้คำตอบได้ มันคือปลาอะไร มาจากไหน
My laboratory was all around here.ห้องทำงานผมเคยอยู่แถวนี้แหละ
They said they had modified this microbe in the laboratory and therefore it was an invention.พวกเขาบอกว่าดัดแปลงจุลินทรีย์นี้ขึ้นมาในห้องทดลอง ดังนั้นจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ สำนักงานสิทธิบัตรและรัฐบาลสหรัฐฯ
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย... ...ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง" ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา...
I was head of security at a secret high-tech facility called The Hive a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry.ฉันเคยเป็นหัวหน้าหนักงานดูแลความปลอดภัย ในที่ที่ลับและทันสมัยที่สุด เรียกว่า "รังผึ้ง"... ...ห้องทดลองใต้ดินที่พัฒนา... ...อาวุธชีวะภาพ
According to the plans from Davian's briefcase, it's in a laboratory on the 56th floor of the Hengshan Lu Building.มัสเกรฟ เล่าให้ฟังเรื่องจูเลีย เรามาช่วย
I traced stovsky to the jet propulsion laboratory in pasadena.ผมติดตามสโตว์สกี้ไป ถึงห้องทดลองการขับเคลื่อนเคลื่องบิน ในพาซาเดน่า
We're simply using a laboratory animal, Mrs. Kinnian... to spur the subject on to his best effort.เราเพียงแค่ใช้สัตว์ทดลองนาง คินิเยน เพื่อกระตุ้นเรื่องที่เกี่ยวกับความพยายามที่ดีที่สุดของเขา
Charly's a human being, not a laboratory animal.ชาลี ของความเป็นมนุษย์ไม่ได้สัตว์ทดลอง
What's infecting him is merely a chemical reaction to the raw laboratory ingredients, not the finished contagion.การติดเชื้อของเขา เป็นแค่ปฏิกิริยาทางเคมี ที่มีต่อสาร\ ที่เก็บไว้ในห้องแล็บนั่น ไม่ใช่เชี้อโรคที่ทำสำเร็จแล้ว
He has a laboratory set up.พ่อคงมาแอบสร้างแล็ปที่นี่
I worked for the Umbrella Corporation, in a secret laboratory developing experimental viral weaponaryฉันทำงานในห้องทดลองลับ ให้กับ อัมเบลล่า คอร์เปอเรชั่น การทดลองพัฒนาอาวุธชีวภาพ

laboratory ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
化验[huà yàn, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄢˋ, 化验 / 化驗] laboratory test
实验室感染[shí yàn shì gǎn rǎn, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ, 实验室感染 / 實驗室感染] laboratory infection
烧瓶[shāo píng, ㄕㄠ ㄆㄧㄥˊ, 烧瓶 / 燒瓶] laboratory flask
古根罕喷喷气推进研究中心[Gǔ gēn hǎn pēn pèn qì tuī jìn yán jiū zhōng xīn, ㄍㄨˇ ㄍㄣ ㄏㄢˇ ㄆㄣ ㄆㄣˋ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 古根罕喷喷气推进研究中心 / 古根罕噴噴氣推進研究中心] Guggenheim Aeronautical Laboratory at the California Institute of Technology (GALCIT, from 1926); Guggenheim jet propulsion center (from 1943)
布鲁克海文国家实验室[bù lǔ kè hǎi wén guó jiā shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文国家实验室 / 布魯克海文國家實驗室] Brookhaven National Laboratory
布鲁克海文实验室[bù lǔ kè hǎi wén shí yán shì, ㄅㄨˋ ㄌㄨˇ ㄎㄜˋ ㄏㄞˇ ㄨㄣˊ ㄕˊ ㄧㄢˊ ㄕˋ, 布鲁克海文实验室 / 布魯克海文實驗室] Brookhaven National Laboratory
喷气推进实验室[Pēn qì Tuī jìn Shí yàn shì, ㄆㄣ ㄑㄧˋ ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄣˋ ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, 喷气推进实验室 / 噴氣推進實驗室] Jet Propulsion Laboratory
实验室[shí yàn shì, ㄕˊ ㄧㄢˋ ㄕˋ, 实验室 / 實驗室] laboratory

laboratory ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナウェーブ研究所[パナウェーブけんきゅうじょ, panaue-bu kenkyuujo] (n) Pana-Wave Laboratory (Japanese religious organization)
ホットラボ[, hottorabo] (n) (abbr) hot laboratory
ホットラボラトリー[, hottoraboratori-] (n) hot laboratory
メディアラボ[, medeiarabo] (n) {comp} Media Laboratory
実験台[じっけんだい, jikkendai] (n) (1) laboratory testing bench; laboratory table; (2) subject of an experiment; (human) guinea pig
研究題目[けんきゅうだいもく, kenkyuudaimoku] (n) subject for study (inquiry, enquiry); laboratory subject
鑷子[せっし;ちょうし;ぢょうし, sesshi ; choushi ; dyoushi] (n) (See ピンセット) tweezers (esp. in a medical or laboratory setting); forceps
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL
ジェット推進研究所[ジェットすいしんけんきゅうしょ, jietto suishinkenkyuusho] (n) Jet Propulsion Laboratory; JPL
スカイラブ[, sukairabu] (n) Skylab; sky-laboratory
ラット[, ratto] (n) (laboratory or pet) rat
ラブ(P);ラヴ(P)[, rabu (P); ravu (P)] (n,vs) (1) love; (n) (2) (ラブ only) (abbr) lab; laboratory; (P)
ラボ[, rabo] (n) (1) (abbr) laboratory; (2) language laboratory; (P)
研究室[けんきゅうしつ, kenkyuushitsu] (n) (1) laboratory; (2) seminar room; (3) professor's office; (P)
航空宇宙技術研究所[こうくううちゅうぎじゅつけんきゅうじょ, koukuuuchuugijutsukenkyuujo] (n) National Aerospace Laboratory; NAL
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラボラトリーオートメーション[らぼらとりーおーとめーしょん, raboratori-o-tome-shon] laboratory automation, LA
試験機関[しけんきかん, shikenkikan] test laboratory
ランゲージラボラトリー[らんげーじらぼらとりー, range-jiraboratori-] language laboratory, LL

laboratory ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab ; operation room FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการเคมี[n. exp.] (hǿng patiba) EN: chemestry laboratory FR: laboratoire de chimie [f]
ห้องปฏิบัติการกลาง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: central laboratory FR: laboratoire central [m]
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: medical laboratory FR: laboratoire médical [m]
ห้องปฏิบัติการทางภาษา[n. exp.] (hǿng patiba) EN: language laboratory FR: laboratoire de langues [m]
ห้องปฏิบัติการทดลอง[n. exp.] (hǿng patiba) EN: laboratory ; lab FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องปฏิบัติการวิจัย[n. exp.] (hǿng patiba) EN: research laboratory FR: laboratoire de recherche [m]
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (hǿng patiba) EN: scientific laboratory FR: laboratoire scientifique [m]
ห้องทดลอง [n. exp.] (hǿng thotlø) EN: laboratory FR: laboratoire [m]
เครื่องมือวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khreūangmeū) EN: laboratory instruments FR: appareil scientifique [m] ; instrument scientifique [m]
นักเทคนิคการแพทย์[n. exp.] (nak thēknik) EN: medical technologist ; medical laboratory technologist ; medical laboratory scientist FR:
พยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (phayāthi wi) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]
วิชาพยาธิวิทยาคลินิก[n. exp.] (wichā phayā) EN: clinical pathology ; laboratory medicine ; clinical analysis ; clinical biology ; medical biology FR: pathologie clinique [f]

laboratory ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zahnlabor {n}dental laboratory
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory
Kernphysiklabor {n}nuclear physics laboratory
Optiklabor {n}optics laboratory
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory
Versuchstier {n}laboratory animal
Experimentierkasten {m}laboratory kit; experimental kit
Laborgeräte {pl}laboratory apparatus
Laboringenieur {m}laboratory engineer
Labortisch {m}laboratory bench
Laborübung {f}laboratory tutorial
Laborwecker {m}laboratory timer
Versuchsstadium {n}laboratory stage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laboratory
Back to top