ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*restricted*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restricted, -restricted-

*restricted* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restricted (adj.) ซึ่งถูกยับยั้ง See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต Syn. limited, confined, restrained
unrestricted (adj.) ซึ่งเปิดเสรี Syn. unlimited
unrestricted (adj.) ที่ไม่ได้จำกัดหรือกำหนดล่วงหน้า See also: ี่ Ops. fixed
unrestricted (adj.) ที่มีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ Syn. lewd
unrestricted (adj.) ไม่จำกัด See also: ไม่มีขอบเขต, ไร้ขีดจำกัด, ไร้ขอบเขต Syn. absolute, infinite, limitness, unrestrained
English-Thai: HOPE Dictionary
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're in a restricted area, sirคุณกำลังอยู่ในเขตหวงห้ามครับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And on a restricted diet, they give you wine?เข้มงวดเรื่องควบคุมอาหาร? แต่ให้ไวน์?
But they might also recommend that all future Indian immigration be severely restricted even stopped.แต่เขาคงต้องมีกฎ... ให้เข้มงวดการเข้าเมือง ของคนอินเดียในอนาคต หรืออาจห้ามเข้า
Not in the restricted section. Happy Christmas.นอกจากในเขตหวงห้าม สุขสันต์วันคริสต์มาส
I found this in the restricted section.ผมเจอไอ้นี่ในเขตหวงห้ามครับ
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด
You're in a restricted area.นายเข้ามาในเขตหวงห้าม
The way it restricted her movements.วิธีที่มันจำกัดการเคลื่อนไหวของเธอ
The police have virtually given up controlling the Han River restricted area, as demonstrators have broken past all barricades...ตำรวจได้ยกเลิกการควบคุมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำฮาน ในขณะที่กลุ่มผู้ต่อต้านยังคงฝ่าแนวกั้นต่างๆเข้าไป
And that warden pope, how he was granting favors to scofield because scofield helped him with his personal projects, thereby exposing him to certain restricted areas where he may have been able to obtain a key to the infirmary.และเรื่องท่านพัสดีโป้บ ที่เค้าไว้ใจสกอฟิลด์ เพราะสกอฟิลด์ช่วยงานส่วนตัวของเค้า ซึ่งมันหักหลังโดยการขังเค้าไว้
Which have restricted water flowที่ซึ่งมีกระแสน้ำไหล
What the hell are you doing? This floor is restricted access.นี่พวกคุณทำบ้าอะไรกัน / ชั้นนี้เป็นเขตหวงห้ามนะ
Unidentified aircraft, you are in restricted US military airspace.เรียกอากาศยานไม่ระบุสัญชาติ คุณกำลังเข้าสู่เขตหวงห้ามของกองทัพสหรัฐฯ

*restricted* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 受约束 / 受約束] restricted; constrained
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, 禁区 / 禁區] restricted area; forbidden region
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 无限制 / 無限制] limitless; unrestricted
不受约束[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, 不受约束 / 不受約束] unrestricted

*restricted* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted
無制限貿易[むせいげんぼうえき, museigenboueki] (n) unlimited trade; unrestricted trade
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery

*restricted* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jam) EN: unlimited ; unrestricted FR: sans limite
หวงห้าม[adj.] (hūang-hām) EN: taboo ; forbidden ; prohibited ; restricted FR: tabou
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; finite ; Ltd FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
เขตหวงห้าม[n. exp.] (khēt hūang-) EN: restricted area FR: zone réservée [f]
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng ) EN: restricted goods FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted ; broad FR: illimité ; indéfini ; sans limite
พื้นที่หวงห้าม[n. exp.] (pheūnthī hū) EN: restricted area FR:
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[n. exp.] (phīseūa kha) EN: Restricted Purple Sapphire FR:
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว [n. exp.] (phīseūa nin) EN: Restricted Demon FR:
ถูกจำกัด[adj.] (thūk jamkat) EN: limited ; restricted FR: limité
วิชาบังคับเลือก[n.] (wichābangkh) EN: restricted elective ; required elective FR:

*restricted* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *restricted*
Back to top