ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rerun*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rerun, -rerun-

*rerun* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forerunner (n.) ผู้บุกเบิก See also: ผู้ล่วงหน้ามาก่อน, ผู้นำทาง, ผู้เบิกทาง Syn. foregoer, predecessor Ops. follower
forerunners (n.) ประชาชนในอาณานิคม Syn. people, community, pioneers, colonists
rerun (vt.) เริ่มใหม่ See also: ฉายใหม่, ฉายซ้ำ Syn. repetition
rerun (n.) การเริ่มใหม่ See also: การฉายใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
forerun(ฟอร์'รัน) {foreran,forerun,foreruns} vt. วิ่งนำ,ไปก่อน,นำหน้า,บอกกล่าวล่วงหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,ซึ่งไปก่อน,ดักหน้า
forerunner(ฟอร์'รันเนอะ) n. บรรพบุรุษ,ผู้นำหน้า,ผู้บอกกล่าวล่วงหน้า,ลางสังหรณ์,เครื่องนำทาง,ผู้เบิกทาง, Syn. herald
English-Thai: Nontri Dictionary
forerun(vt) มาก่อน,วิ่งนำ,นำหน้า,คาดคะเน,ทำนาย,บอกล่วงหน้า
forerunner(n) ผู้มาก่อน,ผู้เบิกทาง,สัญญาณ,เครื่องนำทาง,บรรพบุรุษ,ลางสังหรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's done. Come on, rerun. This interview is over.ที่เขาได้ทำ Come on, วิ่ง การสัมภาษณ์ครั้งนี้มีมากกว่า
You your own man. We want rerun out.คุณผู้ชายของคุณเอง เราต้องการวิ่งออก
The other day, caught a rerun of that show Becker.วันก่อน ได้ดูรีรันซีรี่ส์เรื่องเบ็คเกอร์
We got beat by all the network shows, including a rerun of Who's the Boss?พวกเราถูกด่าจากทุกรายการ รวมทั้งถามว่าใครเป็น'หัวหน้า'
If we program Jerry Springer reruns we'd do a nine-share at a quarter of the price.ถ้าเอารายการ เจอรรี่ สปริงเกอร์มาฉายไหม ได้ตั้ง9ส่วน หนึ่งในสี่ของราคาเลยน่ะ
You're bossy, insulting, and the fact that twice you called me Rerun makes me think you're a little racist.คุณชอบบงการ ดูถูกคน คุณเรียกผมว่าหมึก ทำให้คิดว่าคุณเหยียดผิว
Ever since you separated from your wife, you've spent a lot of late nights watching reruns of Law and Order, haven't you?ตั้งแต่เลิกกับภรรยา คุณดู Law and Order ทุกคืนใช่มั้ยครับ?
I actually learned English watching reruns of Solid Gold. Wait.ผมเรียนภาษาอังกฤษจากการดู/NSolid Gold ตอนรีรัน
All I did was get her to watch a basketball game instead of watching another rerun of Nova.สิ่งที่ผมทำก็แค่พาเธอไปดูการแข่งบาสเก็ตบอล แทนที่การนั่งดูสารคดีวนไปมา
Nothing but reruns on this channel.มีแต่เรื่องซ้ำๆ ซากๆ วนไปมา
As a tribute to the fact that this character was my forerunner because he showed up dressed as Muriel.เป็นการอุทิศต่อความจริงที่ว่า ตัวละครนี้เป็นผู้บุกเบิกของฉัน เพราะเขาแต่งตัวสวยออกมาเป็นมูเรียล
Rerun all Bourne's Treadstone material.ฉันต้องการเช็คทุกเรื่องของบอร์น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตน ทุกย่างก้าวเลย

*rerun* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前身[qián shēn, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄣ, 前身] forerunner; predecessor; precursor; previous incarnation (Buddhism); jacket front
先导[xiān dǎo, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˇ, 先导 / 先導] guide; forerunner; pioneer
先行者[xiān xíng zhě, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 先行者] forerunner

*rerun* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先払い[さきばらい, sakibarai] (n,vs) advance payment; payment on delivery; forerunner
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
先駆[せんく, senku] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; pioneer; precursor; (2) herald; (3) (See 前駆) outrider; pilot car; (P)
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
先駆者[せんくしゃ, senkusha] (n) pioneer; trailblazer; groundbreaker; pathfinder; herald; forerunner
再映[さいえい, saiei] (n,vs) rerun; reshow; revive (a movie)
前駆[ぜんく;せんぐ(ok);ぜんぐ(ok), zenku ; sengu (ok); zengu (ok)] (n,vs,adj-no) (1) outrider (person riding horseback in the lead position of a cavalcade); outriding; (2) harbinger; herald; precursor; forerunner; foretoken; (3) anticipation
首魁[しゅかい, shukai] (n) forerunner; ringleader
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再実行時間[さいじっこうじかん, saijikkoujikan] rerun time

*rerun* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้บุกเบิก[n.] (phūbukboēk) EN: Innovator ; pioneer ; forerunner FR: innovateur [m] ; pionnier [m] ; précurseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rerun*
Back to top