ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*requirement*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น requirement, -requirement-

*requirement* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meet requirements (vi.) เพียงพอ See also: พอ Syn. be enough, be adequate
requirement (n.) สิ่งจำเป็น See also: สิ่งสำคัญ, สิ่งที่ต้องการ Syn. essential, necessity
requirement (n.) ความต้องการ See also: ความประสงค์, ความปรารถนา Syn. need, want
English-Thai: HOPE Dictionary
requirement(รีไคว'เออะเมินทฺ) n. ความต้องการ,ความประสงค์,การเรียกร้อง,สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่เรียกร้อง,สิ่งจำเป็น, Syn. necessity,requisite
English-Thai: Nontri Dictionary
requirement(n) ข้อกำหนด,ความต้องการ,ความจำเป็น,ข้อบังคับ,การเรียกร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
requirementสิ่งต้องการ, ข้อกำหนดแห่งกฎหมาย, รายการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความต้องการ (n.) requirement See also: demand, need, want Syn. ความปรารถนา, ความอยาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This pursuit is designated a standard Code 44. Please respond only to that code. Code 44 indicates no requirement for a blockade.44 บ่งชี้ว่ามีความจำเป็นสำหรับ การปิดล้อมไม่มี
Given the distances needed to travel from deep space, the energy requirements would exceed...ตามตรรก แล้ว ฉันคงตอบว่า... . ไม่
One supposes they see it as some kind of requirement or obligation.ก็ถือเรื่องนี้เป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับ
With the proviso, of course, that you pass the practical exam and you fulfill each requirement for every station.With the proviso that you pass the practical exam... ...and fulfill each requirement for every station.
In this circle, my friend, wit is not a requirement of the job.สำหรับเรื่องนี้ เพื่อนรัก, เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานของนาย
What are the requirements to have a good job?คุณสมบัติของการได้งานดีๆ ทำ
There's environmental issues, allergies, religious requirements, take your pick.มีปัญหาสิ่งแวดล้อมแพข้อกำหนดศาสนาใช้รับของ.
Of course I do. But I can't fulfill the physical requirements, Coach.อยากเป็นสิครับ แต่ผมไม่ผ่านการฝึกซ้อมนี่โค้ช
I have the information, you have the manual requirements necessary to unearth Westmoreland's buried booty.ฉันมีข้อมูล และนายมีสิ่งที่ต้องการ จำเป็นในการขุด
Based on your requirements, this is our first attempt.เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของคุณ ครั้งนี้เป็นความพยายามครั้งแรก
This basic requirement, Ishaan can't fulfil.ความจำเป็นพื้นฐานนี้ อีชานยังไม่เข้าใจเลย
You know what the requirements are to be a junior-high coach?เสรีภาพไม่ได้หมายความว่า คุณต้องไปเป็นคนใช้ตามปกติทั่วไป ผมรับปากคุณได้

*requirement* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
社会总需求[shè huì zǒng xū qiú, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 社会总需求 / 社會總需求] aggregate social demand; total requirement of society
必要条件[bì yào tiáo jiàn, ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, 必要条件 / 必要條件] requirement; necessary condition (math)
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, 需求] requirement; demand (econ.)

*requirement* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
叶える(P);適える[かなえる, kanaeru] (v1,vt) (1) (esp. 叶える) to grant (request, wish); to answer (prayer); (2) (esp. 適える) to fulfill (conditions); to meet (requirements); (P)
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement)
条件が揃う[じょうけんがそろう, joukengasorou] (exp,v5u) to satisfy the requirements
条件を満たす;条件を充たす[じょうけんをみたす, joukenwomitasu] (exp,v5s) to meet the requirements; to satisfy the conditions
機略縦横[きりゃくじゅうおう, kiryakujuuou] (n,adj-no) very resourcefully using tactics adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; acting according to circumstances
臨機応変[りんきおうへん, rinkiouhen] (n,adj-no) adapting oneself to the requirements of the moment; playing it by ear; ad hoc
至上要求[しじょうようきゅう, shijouyoukyuu] (n) overriding necessity; absolute requirement; an absolute must
[よう, you] (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement
使用条件[しようじょうけん, shiyoujouken] requirement
動的適合性要件[どうてきてきごうせいようけん, doutekitekigouseiyouken] dynamic conformance requirements
安全設計要件[あんぜんせっけいようけん, anzensekkeiyouken] safety design requirement
必要条件[ひつようじょうけん, hitsuyoujouken] necessary conditions, requirements
技術要件[ぎじゅつようけん, gijutsuyouken] technical requirement
条件[じょうけん, jouken] condition, requirement
設置条件[せっちじょうけん, secchijouken] installation requirement
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning
静的適合性要件[せいてきてきごうせいようけん, seitekitekigouseiyouken] static conformance requirements

*requirement* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; requirement ; evaluation principle ; measure ; unit FR: standard [m] ; critère [m]
เข้าข่าย[v. exp.] (khao khāi) EN: be within the scope of ; meet requirements ; fall within the purview of FR:
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกำหนดของกฎหมาย[n. exp.] (khøkamnot k) EN: requirement FR:
คุณสมบัติ[n.] (khunnasomba) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; feature ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunsombat ) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait ; requirement FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m] ; profil [m]
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: basic needs ; basic requirements FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: capital requirements ; demand for capital FR:
สิ่งจำเป็น[n. exp.] (sing jampen) EN: necessity ; necessities [pl] ; requirement FR: chose indispensable [f] ; chose nécessaire [f] ; le strict nécessaire [m]
สิ่งที่ต้องการ[n. exp.] (sing thī tǿ) EN: requirement FR:
วิชาบังคับพื้นฐาน[n.] (wichābangkh) EN: basic requirement FR:

*requirement* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zulassungsbedingungen {pl}admission requirements
Anmeldevorschriften {pl}application requirements
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite
Bedarf {m} | voraussichtlicher Bedarfrequirement; requirements | anticipated requirement
Kapitalbedarf {m}capital requirements
Ausrüstungspflicht {f} (für Schiffe)carriage requirements (for vessels)
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Tagesbedarf {m}daily requirement
Dividendenbedarf {m}dividend requirement
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements
Formerfordernis {f}formal requirement
Brennstoffbedarf {m}fuel requirement
Eigenbedarf {m}home requirements
Ausweispflicht {f}identity card requirement
Schnittstellenanforderung {f} | primäre Schnittstellenanforderungeninterface requirement | primary interface requirements
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement
Arbeitsplatzerfordernisse {pl}job requirements
Arbeitskräftebedarf {m}labour requirements; manpower requirements
Anspruch {m} | den Ansprüchen gerecht werdenrequirement | to meet the requirements
Personalbedarf {m}staff requirement
Eiweißbedarf {m}protein requirement
Reinheitsgebot {n}purity requirement
Qualifizierungsanforderung {f}qualification requirements
Qualifikationsbedarf {m}qualification requirements
Gehaltsvorstellung {f}salary requirement
Platzbedarf {m}space requirement; floor space; local requirements
Benutzeranforderung {f}user requirement
Bedarfsaufstellung {f}requirements list
Auseinandersetzungsanspruch {m}requirement for argument
Rechtsforderung {f}requirement of law

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *requirement*
Back to top