ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*remodel*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remodel, -remodel-

*remodel* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remodel (vt.) สร้างใหม่ See also: ปรับเปลี่ยนใหม่ Syn. remodel, refurnish, readjust
remodeled (adj.) ซึ่งจัดเตรียมใหม่ Syn. repaired
remodeling (n.) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง Syn. modification, revision
remodeling (n.) การสร้างใหม่ Syn. rebuilding, reorganization
English-Thai: Nontri Dictionary
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to pretend to my dad like I had been there the whole entire time, and meanwhile my aunt was remodeling her house, so when I went to go find the bathroom, I walked into a closet.และก่อนหน้านั้นอาฉันจัดบ้านใหม่ ตอนฉันเข้าห้องน้ำ มันดันกลายเป็นห้องเสื้อผ้า - ไม่มีทาง
They've been remodeling for weeks.แถมแต่งบ้านเป็นอาทิตย์
Finish the remodeling, spend some time with Tracy.ไปซิ นายกำลังสร้างครอบครัว ใช้เวลากับเทรซี่ซิ
Well, I think they remodeled our forest. I like it. Stylish, yet functional.อืม ฉันว่าพวกเขาเปลี่ยนป่าของเรา ฉันชอบนะ มีสไตล์ดี
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ
Just some remodeling and shit, you know, for the baby.เเค่การสร้างต่อเติมบางอย่างและของเก่า คุณก็รู้ สำหรับหลาน
The remodeling work will start soon.การปรับโครงสร้างานใหม่จะมีขึ้นเร็วๆนี้
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน
Well enough to remodel, but you're not gonna change it too much,แต่งใหม่ก็พอไหวนะ แต่อย่าเปลี่ยนให้มากไปนักเลยนะ
Just consider this the official start of a remodel, okay?คิดเสียว่านี้ เป็นฤกษ์ดีในการทำบ้านใหม่ โอเค
We got ourselves a dalion remodelling a pyramid.มีข้าศึกต่างดาวกำลังปีนพีระมิด.
I just came for a little remodel, and there are some real teardowns out there.ฉันแค่อยากกลับมาหุ่นดีนิดนึงแค่นั้นเอง และนี่ก็เป็นวิธีที่จะทำให้ลดได้จริงๆ

*remodel* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改装[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, 改装 / 改裝] remodel

*remodel* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P)

*remodel* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *remodel*
Back to top