ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-remodel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น remodel, *remodel*,

-remodel- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ
And we'd like to personally offer you a finder's fee if we can move the remodel along.เราจะให้ค่าป่วยการกับคุณ หากเร่งปรับปรุงห้องให้เร็งขึ้น
I started the remodel a few weeks ago.ฉันเริ่มปรับเปลี่ยนห้อง เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน
I didn't remodel it.แม่ไม่ได้เปลี่ยนห้องน้ำใหม่
You get a chance to look over my remodel ideas, J.P.?เธอมีโอกาสได้เห็น ไอเดียรูปแบบใหม่ของฉัน, J.P.

-remodel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -remodel-
Back to top