ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebuilding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebuilding*, -rebuilding-

rebuilding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebuilding (n.) การสร้างใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Boy, they did a good job rebuilding the balcony.ผมก็ชอบมาก โดยเฉพาะตรงระเบียงหน้ามุข มันสวยมาก ๆ
Our ultimate goal is the rebuilding of this world, Cloud.เป้าหมายของพวกเราคือการทำให้โลกนี้กลับมาเหมือนเดิมนะ
We're rebuilding the Shinra Company, yo!เรากะลังจะสร้างบริษัทชินระขึ้นมาใหม่อีกครั้งน่ะ
Start by rebuilding this house one board at a time.เริ่มด้วยสร้างบ้านใหม่ ผมว่ามันน่าจะทำก่อนเลย
Now, we will block the Persian coastal assault by rebuilding the great Phocian Wall.สืบจากนี้ เราก็จะบีบให้ พวกมันเข้าสู่ช่องเขา ที่เรียกว่าประตูร้อนรุ่ม
I was over there rebuilding bridges our guys blew up.ผมเคยไปที่นั่นเพื่อสร้างสะพานที่ทหารเราไประเบิดไว้
We never had any problems rebuilding this kind of villages.เราไม่เคยมีปัญหาในการสร้างบ้านขี้นมาใหม่ ในหมู่บ้านลักษณะนี้ มาก่อน.
And then they profit by rebuilding it.และพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการสร้างมันขึ้นมาใหม่
Your government has been rebuilding its own Intersect.รัฐบาลได้สร้างอินเตอร์เซกของตัวเอง
The tech must be rebuilding the image from the broken device.เดอะเทคต้องสร้างภาพ ขึ้นมาได้ใหม่แน่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด
They're rebuilding the image from the broken device.พวกเขาสร้างภาพขึ้นมาใหม่ จากอุปกรณ์ที่ชำรุด
I mean, building planets, rebuilding shuttles?ผมหมายถึง สร้างดาวเคราะห์ แล้วก็สร้างกระสวยยานใหม่เนี่ยนะ?

rebuilding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重建[chóng jiàn, ㄔㄨㄥˊ ㄐㄧㄢˋ, 重建] reconstruction; rebuilding

rebuilding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
建て直し;建直し[たてなおし, tatenaoshi] (n) re-erection; rebuilding
建て替え;建替え[たてかえ, tatekae] (n,vs) rebuilding; reconstruction; re-erection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebuilding
Back to top