ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

readjust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *readjust*, -readjust-

readjust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
readjust (vt.) ปรับแก้ไขใหม่ See also: ทำใหม่ Syn. rearrange, methodize
readjustment (n.) การจัดเตรียมใหม่ Syn. renewal
English-Thai: Nontri Dictionary
readjust(vt) แก้ไขใหม่,จัดอีกครั้ง,ปรับใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, you need to readjust the way you process life.เจ้าต้องปรับมุมมองการใช้ชีวิตซะใหม่
Readjust all funding schedules around the Han-Young Bank acquisition.ปรับเปลี่ยนตารางเวลาในการจัดหาเงินทุน เพื่อเข้าซื้อกิจการของธนาคารฮันยองให้หมด
Readjust the camera a millimeter along the main coronary, please.ปรับกล้อง 1 มม. ตามเส้นเลือดหลักของหัวใจ
He's in the exam room, readjusting the chair.เขาอยู่ในห้องตรวจแน่ะ กำลังจัดเก้าอี้ใหม่
I just needed to lay low for a little while, and, uh, let my body readjust.ผมแค่รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นบางครั้ง และขอให้ร่างกายของผม ได้ปรับตัวสักระยะ
I hope that you'll be able to make the requisite readjustment.ฉันหวังว่าคุณสามารถปรับตัว เข้ากันได้กับสถานการณ์ ที่จำเป็นๆ อยู่น่ะ
Yeah, I asked Matt to help Jeremy readjust.ใช่ ฉันบอกแมทให้ช่วยเจเรมี่
Readjustment already in process.กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข
Your bones will readjust.กระดูกของเธอจะปรับเปลี่ยนไปเอง

readjust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
区画整理;区劃整理[くかくせいり, kukakuseiri] (n) land readjustment; town planning
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole

readjust ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (สจพ.)[org.] (Samnak Jat ) EN: Land Readjustment Office FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า readjust
Back to top