ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*protector*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น protector, -protector-

*protector* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
protector (n.) ผู้ปกป้อง See also: ผู้คุ้มครอง, ผู้อารักขา, ผู้พิทักษ์ Syn. defender, guardian, sponsor, safeguard
protector device (n.) อุปกรณ์ป้องกัน See also: เครื่องป้องกันภัย
protector device (n.) เครื่องป้องกันภัย
protectoral (adj.) ซึ่งปกป้อง
protectorate (n.) ผู้อารักขา See also: ดินแดนในปกครอง
protectorate (n.) ดินแดนในอารักขา Syn. colony, dominion, mandate
protectory (n.) โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
protector(พระเทค'เทอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้คุ้ม-ครอง,ผู้พิทักษ์,ผู้อุปถัมภ์,เครื่องป้องกัน,อุปกรณ์ป้องกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน., See also: protectoral adj. protectorship n.
protectorate(พระเทค'เทอริท) n. ดินแดนในอาณัติ,ผู้อารักขา
protectory(พระเทค'ทะรี) n. สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า,สถานสงเคราะห์เด็กยากจน
English-Thai: Nontri Dictionary
protector(n) ผู้ป้องกัน,ผู้อารักขา,ผู้คุ้มกัน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
protectorate(n) ความอารักขา,ความคุ้มกัน,ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมนาถ (n.) a law protector See also: one who enforces the laws Syn. ผู้รักษากฎหมาย
ผู้รักษากฎหมาย (n.) a law protector See also: one who enforces the laws
ร่มเกล้า (n.) protector See also: guardian, ruler Syn. ร่มเกศ
ร่มเกศ (n.) protector See also: guardian Syn. ร่มเกล้า
ร่มโพธิ์ร่มไทร (n.) protector See also: guardian Syn. ร่มเกล้า, ร่มเกศ
สวป. (n.) police protector Syn. สารวัตรปราบปราม
สารวัตรปราบปราม (n.) police protector
เกี้ยวนวม (n.) protector
เขตคุ้มครอง (n.) protectorate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They are the protectors of the living descendants of Jesus Christ..ผู้ปกป้องทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ของพระเยซูคริสต์
She was my protector and my friend at the same time.เธอเป็นผู้ดูแลผม และเป็นเพื่อนผมในเวลาเดียวกัน
Aw, you're such a protector, angel.คุณนี่ช่างปกป้องจริงๆ แองเจิ้ล
What protector of justice are you now? How old you think you are?นายจะเป็นผู้ผดุงคุณธรรมอะไรละ นายคิดว่านายอายุเท่ารัย
Yeah,I was starting to think that you and casey were going to be my spy protectors forever.ใช่,ผมชักจะเริ่มคิดแล้วว่าคณกับCasey จะปกป้องผมตลอดไป
We can't accuse the Lord Protector without proof.ไม่มีใครจะตำหนิผู้คุ้มครองโดยปราศจากการที่มีคนพยายามหรอก
Los angeles has become a place where our protectors have become our brutaIizers;นครลอสแองเจลิสของเรา ได้กลายมาเป็นเมืองที่เหล่าผู้พิทักษ์ กลายมาเป็นฆาตกร
Okay, so, P.T. Sandover... protector of the company.โอเค งั้นหมายความว่า พี ที แซนด์โอเวอร์ ปกป้องบริษัท
Our protector and destroyerผู้พิทักษ์และพิฆาตแห่งเรา
Your behavior was more like a protector,like someone in the army doing a bed check.พฤติกรรมคุณเหมือนผู้คุ้มครอง เหมือนที่ในกองทัพตรวจก่อนนอน
You're the true protector. You always have been.เจ้าเป็นผู้พิทักษ์แล้ว หวังว่านายจะปกป้องได้นะ
My protector, and here I stand bloodied!ปกป้อง ข้ายังไงให้เลือดข้าไหลอย่างงี้

*protector* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
守护神[shǒu hù shén, ㄕㄡˇ ㄏㄨˋ ㄕㄣˊ, 守护神 / 守護神] protector God; patron saint
护法神[hù fǎ shén, ㄏㄨˋ ㄈㄚˇ ㄕㄣˊ, 护法神 / 護法神] protector deities of Buddhist law
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, 保护国 / 保護國] protectorate
保护者[bǎo hù zhě, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, 保护者 / 保護者] protector

*protector* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イヤプロテクター[, iyapurotekuta-] (n) ear protector
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector
チェックプロテクター[, chiekkupurotekuta-] (n) check protector
プロテクター[, purotekuta-] (n) protector
乾闥婆[けんだつば, kendatsuba] (n) {Buddh} gandharva (heavenly musicians and protectors of Buddhism)
保護国[ほごこく, hogokoku] (n) protectorate
単于都護府[ぜんうとごふ, zen'utogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Central Asian Nomadic Lands; Han-period Chinese office established in Inner Mongolia in 650 CE
安南都護府[アンナンとごふ, annan togofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of Annam; Han-period Chinese office established in Hanoi in 622 CE
安東都護府[あんとうとごふ, antoutogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the East; Tang-period Chinese office established in Pyongyang in 668 CE
安西都護府[あんせいとごふ, anseitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the West; Tang-period Chinese office established in Xinjiang in 640 CE
庇護者[ひごしゃ, higosha] (n) guardian; mentor; protector
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents)
燕然都護府[えんぜんとごふ, enzentogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General to Pacify the North; Tang-period Chinese office established in Inner Mongolia in 669 CE
筏;桴[いかだ, ikada] (n) (1) (uk) raft; (2) forearm protector; (3) (See 蒲焼き) skewered baby-eel kabayaki
緊那羅[きんなら, kinnara] (n) {Buddh} kimnara (celestial musicians and protectors of Buddhism)
胸当て;胸あて;胸当(io)[むねあて;むなあて, muneate ; munaate] (n) (1) breastplate; chest protector; (2) bib
被保護国[ひほごこく, hihogokoku] (n) protectorate (country); dependency; dependent state
西域都護府[せいいきとごふ, seiikitogofu] (n) (See 都護府) Protectorate General of the Western Regions; Han-period Chinese office established in East Turkestan in 60 BCE
都護[とご, togo] (n) (1) (See 都護府) Protector General; Tang-period Chinese official in charge of the local Protectorate General; (2) (See 按察使) travelling inspector of the provincial governments (Nara- and Heian-period position)
都護府[とごふ, togofu] (n) (See 都護・1,西域都護府,安東都護府,安南都護府,安西都護府,燕然都護府,単于都護府,北庭都護府) Protectorate General; Han- and Tang-period Chinese office established to pacify and control peoples on the frontier (during the Tang period, six major Protectorate Generals were established)
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector

*protector* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบาล[n.] (børibān) EN: guardian ; conservator ; keeper ; protector ; one who looks after FR: gardien [m] ; gardienne [f] ; protecteur [m] ; protectrice [f]
เขตคุ้มครอง[n. exp.] (khēt khumkh) EN: protectorate ; protected area FR: protectorat [m]
เกี้ยวนวม[n.] (kīonūam) EN: protector FR:
เมืองขึ้น[n.] (meūangkheun) EN: colony ; dependency FR: colonie [f] ; protectorat [m]
นาถ[n.] (nāt) EN: supporter ; helper ; protector FR: défenseur [m] ; protecteur [m] ; soutien [m]
นบพระภูมิบาลบุญดิเรก[xp] (nop phraphū) EN: to the supreme Protector of the Realm FR:
องครักษ์[n.] (ongkharak) EN: bodyguard ; protector ; aide-de-camp ; adjutant FR: garde du corps [m] ; aide de camp [m]
ผู้อารักขา[n.] (phū-ārakkhā) EN: guardian ; protector ; bodyguard FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaks) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people FR: gardien de la paix [m]
ผู้พิทักษ์ศาสนา[n. exp.] (phūphithak ) EN: protector of the faith FR: gardien de la foi [m]
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøn) EN: protector ; guardian ; legal guardian ; conservator FR: protecteur [m] ; tuteur [m]
ผู้ป้องกัน[n. exp.] (phū pǿngkan) EN: guard ; protector ; protectress FR:
ผู้รักษากฎหมาย[n. exp.] (phū raksā k) EN: law protector FR: gardien de la loi [m]
ประเทศในอารักขา[n. exp.] (prathēt nai) EN: protectorate FR: protectorat [m]
ประเทศราช[n.] (prathētsarā) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
รัฐอารักขา ; รัฐในอารักขา[n. exp.] (rat ārakkhā) EN: protectorate FR: protectorat [m]
รัฐในอารักขา ; รัฐอารักขา[n. exp.] (rat nai āra) EN: protectorate FR: protectorat [m]
รัฐในอารักขาของอังกฤษ[n. exp.] (rat nai āra) EN: British protectorate FR: protectorat britannique [m]
รัฐในอารักขาของฝรั่งเศส[n. exp.] (rat nai āra) EN: French protectorate FR: protectorat français [m]
ร่มเกศ[n.] (romkēt) EN: protector FR:
ร่มเกล้า[n.] (romklāo) EN: lord protector ; King FR:
ร่มโพธิ์ร่มไทร[n.] (romphōromsa) EN: shelter ; pillar of support ; protector FR:
สารวัตรปราบปราม[n. exp.] (sārawat prā) EN: police protector FR:
ธรรมนาถ[n.] (thammanāt) EN: law protector FR:
เทพนม[n.] (thēpphanom) EN: the figure of deva ; wai-ing angel protector ; guardian angel ; [representation of a deity with hands pressed together in a gesture of respect] FR:
ยาเคลือบกระเพาะ[n. exp.] (yā khleūap ) EN: stomach-lining protector ; antacid tablet FR:

*protector* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenbau {m}cap ply; protector

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *protector*
Back to top