ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*properly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น properly, -properly-

*properly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improperly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม See also: อย่างไม่ถูกต้อง, อย่างไม่สมควร Syn. unbecomingly, unsuitably Ops. properly, suitably
properly (adv.) อย่างเหมาะสม See also: อย่างถูกต้อง Syn. correctly, suitably
English-Thai: HOPE Dictionary
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งธาตุ (v.) set the digestive system properly
ตามสมควร (adv.) properly See also: suitably, appropriately, fitly, as it should be, as discretion, as may be reasonable Syn. ตามควร
มิดีมิร้าย (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร Ops. ดี
สมวัย (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมอายุ
สมอายุ (adv.) properly See also: appropriately, suitably
เหมาะควร (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมควร
เหมาะสม (adv.) properly See also: appropriately, suitably Syn. สมควร, เหมาะควร
โดยมิชอบ (adv.) improperly See also: wrongfully Syn. โดยไม่ถูกต้อง Ops. โดยชอบ
โดยไม่ถูกต้อง (adv.) improperly See also: wrongfully Ops. โดยชอบ
ไม่สมควร (adv.) improperly See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly Syn. ชั่วร้าย Ops. ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't even write this properlyฉันไม่สามารถแม้แต่จะเขียนสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้อง
I can't make this machine run properlyฉันไม่สามารถทำให้เครื่องยนต์นี้ทำงานอย่างเต็มที่ได้
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unless I haven't been properly briefed, Senator, I wasn't aware... that sabotage was one of the qualifications you were looking for.{\cHFFFFFF}ถ้าฉันยังไม่ได้รับอย่างถูกต้อง ฟังการบรรยายสรุปวุฒิสมาชิกผมก็ไม่ทราบ ... {\cHFFFFFF}การก่อวินาศกรรมที่เป็นหนึ่งใน คุณสมบัติที่คุณกำลังมองหา
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย
She may know much if properly motivated.เธออาจจะ รู้มากขึ้น ถ้าเรากระตุ้นถูกวิธี
Knowing what they are, we can begin to approach them properly, condition them, control them.ถ้าเราเข้าใจพวกมัน อย่างถ่องแท้ เราก็จะควบคุมพวกมันได้
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ
And Thomas, sit up properly! Let your mother eat her food in peace.แล้วก็ โทมัส นั่งให้มันดีๆ อย่ารบกวนแม่ตอนกินข้าว
You don't even wash properly and you're rude to your sisters and to me.น้ำก็ไม่ยอมอาบ ลูกหยาบคายกับพี่สาว แล้วก็แม่ด้วย
Or have you done your job properly ? You needn't be alarmed.ฉันควรจะวิตกเรื่องนี้มั้ย
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม
Mr. Ismay... I would prefer not to push the engines until they've been properly run in.ผมไม่อยากฝืนกำลังเครื่องยนต์ จนกว่าจะเดินเครื่องอย่างถูกต้องแล้ว

*properly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失灵[shī líng, ㄕ ㄌㄧㄥˊ, 失灵 / 失靈] out of order (of machine); not working properly; a failing (of a system)

*properly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly!
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P)
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
勤まる;務まる[つとまる, tsutomaru] (v5r,vi) to be fit for; to be equal to; to function properly
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking
然る可く;然るべく[しかるべく, shikarubeku] (adv) appropriately; properly
甘い[あまい, amai] (exp,adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P)
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly

*properly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thu) EN: improperly FR:
โดยมิชอบ[adv.] (dōi mi chøp) EN: improperly ; unlawfully FR: malhonnêtement
จำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
จ๋ำหนับ[adj.] (jamnap) EN: mighty ; fully ; properly FR:
จงดี[X] (jongdī) EN: well ; properly FR:
เกินเลย[v.] (koēnloēi) EN: behave improperly ; be overfamiliar FR:
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; too far ; too ; over ; excessively ; improperly ; immoderately FR: trop ; excessivement
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
เหมาะเหม็ง[adv.] (mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:
เหมาะสม[adv.] (mǿsom) EN: properly ; appropriately ; suitably FR:
นุ่งห่มให้เป็นปริมณฑล[v. exp.] (nunghom hai) EN: be properly habited (for monks) FR:
ประเจิดประเจ้อ[adj.] (prajoētpraj) EN: improperly exposed in public ; unduly exposed to the public eye ; shameful ; disgraceful FR: indécent
ประพฤติตนดี[v. exp.] (praphreut t) EN: behave well ; act properly ; be good FR:
สมควร[adv.] (somkhūan) EN: suitably ; properly ; appropriately FR: convenablement
แต่งตัวรัดกุม[X] (taengtūa ra) EN: safely attired ; properly outfitted FR:
ตั้งธาตุ[v.] (tangthāt) EN: set the digestive system properly FR:
อย่างดี[adv.] (yāngdī) EN: well ; properly ; nicely ; rightly FR:
อย่างเหมาะเหม็ง[adv.] (yāng mǿmeng) EN: appropriately ; properly FR:
อย่างเหมาะสม[adv.] (yāng mǿsom) EN: properly ; suitably FR: exactement ; de façon appropriée ; de manière appropriée
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thūktǿ) EN: properly ; correctly ; precisely FR: précisément ; correctement ; ad hoc

*properly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geeignet {adv}properly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *properly*
Back to top