ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*portent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น portent, -portent-

*portent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portent (n.) ลาง See also: สัญญาณบอกเหตุ, ปาฏิหาริย์ Syn. clue, omen, token
portentous (adj.) สำคัญมาก Syn. extraordinary, significant
English-Thai: HOPE Dictionary
portent(พอร์'เทินทฺ) n. ลาง,การบอกเหตุล่วงหน้า,ความมหัศจรรย์,เรื่องปาฏิหารย์,เรื่องประหลาด
portentous(พอร์เทน'เทิส) adj. เป็นลาง,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์,ทะนงตัว,วางท่าวางทาง.
English-Thai: Nontri Dictionary
portent(n) ลางสังหรณ์,เรื่องประหลาด,เรื่องมหัศจรรย์,ลางบอกเหตุ
portentous(adj) เป็นลางร้าย,เป็นลางสังหรณ์,ไม่เป็นมงคล,มหัศจรรย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาเพศ (n.) portent See also: harbinger, omen
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No signs of demon activity, no omens or portents i can see.ฉันไม่พบสัญญาณการเคลื่อนไหวของ พวกปิศาจ รึอะไรประหลาดๆที่เป็นลางร้ายเลย
And for peanut butter, nothing beats Gromphadorhina portentosa, aka the Madagascar hissing cockroach.และสำหรับเนยถั่วไม่มีอะไรเก่งกว่า กอมฟาโดไรน่า พิเทนโทซ่า แมลงสาบจอมเขมือบจากมาดากัสการ์
Aye, Oin has read the portents and the portents say it is time.วาระแห่งอสูรจักสิ้น อสูรไหน
Comets were portents of doom.ดาวหางเป็นสัญญาณของการลงโทษ ข้อแตกต่างในหมู่พวกเขา

*portent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 祸福吉凶 / 禍福吉凶] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology)
星流电击[xīng liú diàn jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 星流电击 / 星流電擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
星流霆击[xīng liú tíng jī, ㄒㄧㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ, 星流霆击 / 星流霆擊] meteor shower and violent thunderclaps (成语 saw); omens of violent development; portentous signs
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)
星象恶曜[xīng xiàng è yào, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄜˋ ㄧㄠˋ, 星象恶曜 / 星象惡曜] unlucky star (evil portent in astrology)
灾星[zāi xīng, ㄗㄞ ㄒㄧㄥ, 灾星 / 災星] comet or supernova viewed as evil portent

*portent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P)
先触れ[さきぶれ, sakibure] (n) preliminary announcement; previous announcement; portent; sign; forewarning
前兆(P);前徴[ぜんちょう, zenchou] (n,adj-no) omen; portent; sign; premonition; harbinger; (P)
前表[ぜんぴょう, zenpyou] (n) omen; portent; sign; premonition; harbinger
前触れ[まえぶれ, maebure] (n,vs) previous notice; herald; harbinger; portent; (P)

*portent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเพศ[n.] (āphēt) EN: portent ; harbinger FR:
ดาวฤกษ์[n.] (dāoroēk) EN: fixed star ; luminous star ; portentous star ; nakshatra FR:
จี้กุ่ง[n.] (jīkung) EN: Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
จี่นายโม้[n.] (jīnāimō) EN: Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
จิ้งโกร่ง[n.] (jingkrōng) EN: short-tailed cricket ; Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
จิโป่ม[n.] (jipōm) EN: short-tailed cricket ; Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
จี่ป่ม[n.] (jīpom) EN: Brachytrypes portentosus FR: Brachytrypes portentosus
จี่โป่ง[n.] (jīpōng) EN: Brachytrypes portentosus FR: Brachytrypes portentosus
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
ขี้กุ่ง[n.] (khīkung) EN: Brachytrypes portentosus FR: Brachytrypes portentosus
เกิดอาเพศ[v. exp.] (koēt āphēt) EN: bode ill ; be a portent ; be a bad omen FR:
โกร่ง[n.] (krōng) EN: Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า[xp] (phūseūkhāo ) EN: journalists reported that FR: les journalistes rapportent que

*portent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Omen {n}portent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *portent*
Back to top