ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-portent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น portent, *portent*,

-portent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
紫气[zǐ qì, ㄗˇ ㄑㄧˋ, 紫气 / 紫氣] purple cloud (auspicious portent in astrology)
星象恶曜[xīng xiàng è yào, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄜˋ ㄧㄠˋ, 星象恶曜 / 星象惡曜] unlucky star (evil portent in astrology)

-portent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเพศ[n.] (āphēt) EN: portent ; harbinger FR:
เค้า[n.] (khao) EN: sign ; indication ; presage ; token ; portent ; clue FR: signe [m] ; indication [f] ; présage [m] ; preuve [f]
เกิดอาเพศ[v. exp.] (koēt āphēt) EN: bode ill ; be a portent ; be a bad omen FR:
ลาง[n.] (lāng) EN: omen ; portent ; augury ; presage ; sign FR: présage [m] ; augure [m] ; signe [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -portent-
Back to top