ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*plug*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plug, -plug-

*plug* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earplug (n.) ที่อุดหูเพื่อกันน้ำ / อากาศ / เสียง
plug (n.) ปลั๊กไฟ (หมายถึงปลั๊กไฟตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้) See also: เต้าเสียบหรือเต้ารับ
plug (n.) หัวเทียน See also: หัวเทียนเครื่องยนต์
plug (n.) ที่อุดกันน้ำไหล (อ่างอาบน้ำหรืออ่างล้างมือ) Syn. cork, stopper
plug (n.) สิ่งที่ใช้อุดรู
plug (vt.) อุดรู See also: ปิดรู Syn. obstruct, stop
plug (sl.) เครื่องดื่มประเภทเบียร์
plug at (phrv.) ยิงไปที่
plug away at (phrv.) ทำงานหนัก See also: มุมานะทำงาน Syn. peg away at, plod away, slog at
plug in (phrv.) เสียบปลั๊ก See also: เสียบสายไฟ
plug up (phrv.) อุดด้วย (ของแข็ง)
plug-in (adj.) ซึ่งเสียบหัวเสียบไฟฟ้าได้
plugola (sl.) สินบน See also: เงินสินบน
unplug (vt.) ถอดปลั๊ก See also: ถอดออก Syn. disconnected
English-Thai: HOPE Dictionary
earplugn. ที่อุดหูกันน้ำหรือเสียง
fireplugก๊อกน้ำประปาข้างถนนสำหรับฉีดน้ำดับเพลิง
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
plug and playต่อแล้วใช้หมายถึงเทคโนโลยีในการนำอุปกรณ์บางอย่างมาใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเพียงแต่เสียบต่อกัน ก็ใช้ได้เลย ไม่ต้องมีการติดตั้งให้ลำบากอย่างเครื่องพิมพ์
unplug(อันพลัก') vt. เอาจุกออก
English-Thai: Nontri Dictionary
plug(n) ปลั๊กไฟ,หัวเสียบ,จุก,สลัก,ไม้ก๊อก,ชักโครก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plugเต้าเสียบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
plug inตัวเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plug-in programโปรแกรมเสริม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
welch plug; core hole plug; core plug; expansion plug; freeze plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fusible Metal Safety Plugeวาวล์นิรภัย [การแพทย์]
Plug and Abandonการอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะ, การอัดซีเมนต์เข้าไปในหลุมเจาะที่ไม่พบปิโตรเลียมเพื่อการสละหลุม
Plug-ins (Computer programs)ปลั๊กอินส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลั๊ก (n.) plug Syn. ปลั๊กไฟ, ปลั๊กไฟฟ้า
ปลั๊กตัวเมีย (n.) plug socket Syn. เต้ารับ
ปลั๊กไฟ (n.) plug Syn. ปลั๊กไฟฟ้า
ปลั๊กไฟ (n.) plug Syn. ปลั๊ก
ปลั๊กไฟฟ้า (n.) plug Syn. ปลั๊กไฟ
หัวเทียน (n.) spark plug
อุด (v.) plug See also: stop, block, fill a hole, seal, close, cork Syn. อัด, จุก, ปิด
เต้าเสียบ (n.) plug Syn. ปลั๊กไฟ, ปลั๊ก
เผาหัว (v.) heating the sparking plug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm better with animals than plugs and transistors.กว่าปลั๊กและทรานซิสเตอร์
Hurry up with the plug, I'll align the sights...ฉันจะจัดศูนย์ปืน ใช่
Looks like somebody pulled the plug too soon...ดูเหมือนใครบางคนดึงปลั๊กเร็วเกินไป
Look. It's plugged itself in.ดูสิ มันเสียบปลั๊กตัวเองด้วย
Good. Plugging the store's merchandise.ดีมาก สนับสนุนสินค้าของห้างฯ
I'm surprised you didn't plug them.แปลกใจที่คุณไม่ยิงเขานะ
Never unplug a program when I'm engaged.ปิดแบบที่คนปกติเขาทำกันได้มั้ย?
They're just trying to get you out before you start plugging' the diners.พวกเขาเพียงแค่พยายามที่จะได้รับคุณออกก่อนที่จะเริ่ม pluggin 'ไดเนอร์ส
Saito, have some of your men unplug all cars parked in front of the house.ไซโต้, ให้คนของคุณคอยดูแล ลานจอดรถหน้าอาคารด้วย
If it looks like you've gone in too far, I'm pulling the plug and taking you home.ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไกลแค่ไหน, ผมก็จะตามหาแล้วพาคุณกลับมาจนได้ล่ะ.
I've got an offset carrier. I think it's audio. Plug it in!ฉันมีออฟเซต ฉันคิดว่ามันเป็นเสียง
Skipper, we're still venting trace gasses. Give me about 20 minutes to plug the hole.กัปตัน ยังมีรูรั่วที่ท่อแก๊ส ผมขอ 20 นาที อุดรูนี้ครับ

*plug* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, 琠] gem used as ear plug; jade earrings
不插电[bù chā diàn, ㄅㄨˋ ㄔㄚ ㄉㄧㄢˋ, 不插电 / 不插電] unplugged (of rock musicians performing on acoustic instruments)
插件[chā jiàn, ㄔㄚ ㄐㄧㄢˋ, 插件] plug-in (software component)
板烟[bǎn yān, ㄅㄢˇ ㄧㄢ, 板烟 / 板煙] plug (of tobacco)
止血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, 止血栓] plug to stop bleeding; tampon
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug
塞子[sāi zi, ㄙㄞ ㄗ˙, 塞子] cork; plug
耳塞[ěr sāi, ㄦˇ ㄙㄞ, 耳塞] earplug
即插即用[jí chā jí yòng, ㄐㄧˊ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄩㄥˋ, 即插即用] plug-and-play
插头[chā tóu, ㄔㄚ ㄊㄡˊ, 插头 / 插頭] plug

*plug* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music)
カスタムプラグイン[, kasutamupuraguin] (n) {comp} custom plug-in
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P)
ジャンパプラグ[, janpapuragu] (n) {comp} jumper plug
ショートプラグ[, sho-topuragu] (n) {comp} short plug
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スパークプラグ[, supa-kupuragu] (n) spark plug
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
ビーサン[, bi-san] (n) (abbr) (See ビーチサンダル) beach sandals; flip-flops; thongs, pluggers; jandals
ビーチサンダル[, bi-chisandaru] (n) beach sandals; flip-flops; thongs; pluggers; jandals; (P)
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイ[, puraguandopurei] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイBIOS[プラグアンドプレイバイオス, puraguandopureibaiosu] (n) {comp} plug and play BIOS
プラグイン[, puraguin] (n) {comp} plug-in (software); plugin
プラグコンパチブル[, puragukonpachiburu] (n) {comp} plug compatible
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] (n,adj-no) {comp} plug-compatible
充塞[じゅうそく, juusoku] (n,vs) plug; full up; being filled; stopped up
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film)
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
塞がる(P);壅がる(oK)[ふさがる(P);ふたがる(ok), fusagaru (P); futagaru (ok)] (v5r,vi) (1) (See 塞ぐ) to be closed; to be blocked; to be healed (e.g. wound); to be shut up; (2) to be clogged; to be plugged up; (3) to be occupied; to be taken (e.g. accommodation); (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
差し込み;差込[さしこみ, sashikomi] (n) (1) insertion; (2) plug; (electrical) outlet; power point; (3) spasm of pain; griping pain; (fit of) convulsions; stitch
差し込む;差込む[さしこむ, sashikomu] (v5m) (1) to insert; to put in; to thrust in; to plug in; (2) to shine in; to flow in; (3) to jam a batter (with an inside pitch) (baseball)
抜き差し;抜差し[ぬきさし, nukisashi] (n,vs) (1) addition and deletion; taking out and putting in; plugging and unplugging; (2) (See 抜き差しならない,抜き差しならぬ) making do; getting by; managing
抜く[ぬく, nuku] (v5k,vt) (1) to extract; to omit; to surpass; to overtake; to draw out; to unplug; (suf) (2) to do something to the end; (n) (3) (sl) (vulg) (See 一発抜く) to ejaculate (gen. with ref. to masturbation); (P)
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China)
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan)
耳栓[みみせん, mimisen] (n) earplug (for protection against noise or water)
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software)
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no)
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible
ホットプラグ[ほっとぷらぐ, hottopuragu] hot plugging
配線盤[はいせんばん, haisenban] distribution frame, plugboard

*plug* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเทียน[n.] (hūathīen) EN: spark plug ; sparking plug FR: bougie d'allumage [f] ; bougie [f]
หัวเทียนบอด[n. exp.] (hūathīen bø) EN: bad spark plug FR:
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุกเกลียว[n. exp.] (juk klīo) EN: threaded plug FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: stir ; poke ; plug FR: faire bouger ; remuer ; secouer
คว่ำกระดาน[v. exp.] (khwam kradā) EN: pull a plug (on) ; put an end to FR:
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กไฟ[n.] (plakfai) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise électrique [f] ; bloc multiprise [m]
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plak faifā) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กตัวเมีย[n. exp.] (plak tūamīa) EN: plug socket FR:
ปลั๊กอุดหู[n. exp.] (plak ut hū) EN: ear plug FR:
เสียบ[adj.] (sīep) EN: plugged FR:
เสียบปลั๊ก[v. exp.] (sīep plak) EN: plug in ; put the plug in FR: brancher
เต้ารับไฟฟ้า[n.] (taorap faif) EN: plug socket FR:
เต้าเสียบ[n.] (taosīep) EN: plug ; socket ; outlet FR:
ที่อุดหู[n. exp.] (thi ut hū) EN: earplugs FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater

*plug* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenstecker {m}adapter plug
Bananenstecker {m} [electr.]banana jack; banana plug
Einschraubbrücke {f}bridge (valve); swivel; swivel plug
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug
Blindstecker {m}dummy connector; dummy plug
Steckerbuchse {f}female plug
Hahn {m} [techn.]plug valve; valve
Glühkerze {f}heater plug
Stecker {m} | freier Steckermale plug | straight plug
Reparatur {f} mit Pfropfenplug repair
Reparaturpfropfen {m}repair plug
Verschlussschraube {f} [techn.]screw plug; locking bolt
Zündkerze {f}spark plug; sparking plug
Brückenstecker {m}strapping plug
Gewinde-Grenzlehrdorn {m}thread plug gauge
Gewindelehrdorn {m}thread plug gauge
Abschlussstopfen {m}tubing plug
Hahnschlüssel {m}plug key
Kaliberdorn {m}plug gauge
Steckvorrichtung {f}plug and socket device
Messdorn {m}plug gauge
Miniaturkopfhörer {m}ear-plug
Grenzlehrdorn {m}plug gauge
Lehrdorn {m}plug gauge
Lochlehre {f}plug gauge
Einsatzkörper {m}plug (valve)
Konushülse {f}plug (valve)
Einsteckklemme {f}plug-in terminal
Steckmuffe {f}plug-in sleeve
Steckmutter {f}plug-in nut
Steckkarte {f}plug-in card
Steckkartenmodul {n}plug-in board mounted module

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *plug*
Back to top