ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-plug-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น plug, *plug*,

-plug- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like somebody pulled the plug too soon...ดูเหมือนใครบางคนดึงปลั๊กเร็วเกินไป
I'm surprised you didn't plug them.แปลกใจที่คุณไม่ยิงเขานะ
If it looks like you've gone in too far, I'm pulling the plug and taking you home.ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไกลแค่ไหน, ผมก็จะตามหาแล้วพาคุณกลับมาจนได้ล่ะ.
I've got an offset carrier. I think it's audio. Plug it in!ฉันมีออฟเซต ฉันคิดว่ามันเป็นเสียง
Skipper, we're still venting trace gasses. Give me about 20 minutes to plug the hole.กัปตัน ยังมีรูรั่วที่ท่อแก๊ส ผมขอ 20 นาที อุดรูนี้ครับ
They shoot the port plug into it.พวกเขายิงพอร์ทปลั๊กติดกับกระดูกสันหลัง
The pods are so small they plug directly into the bio-port.พอดส์มันเล็กเกิน ที่จะไปเสียบมัน เข้ากับไบโอ-พอด
Mitch, it's over. It's over. Chief is pulling the plug on the show.มิทช์มันมากกว่า มันมากกว่า หัวหน้าจะดึงปลั๊กในการแสดง
We get to your dad, get him to pull the plug on Skynet. The bombs won't fall.ถ้าเราไปหาพ่อเธอแล้วบอกให้เขาปิดสกายเน็ต ก็จะไม่มีการทิ้งระเบิด
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
Come on girl, it's been so top secret. Plug it in, let's go!เอาเถอะน่ามันจะเป็นความลับ เสียบปลั๊ก แล้วดูเถอะ
I'm not pulling the plug on my husband.ฉันจะไม่ดึงปลั๊กของสามีฉันออก

-plug- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板烟[bǎn yān, ㄅㄢˇ ㄧㄢ, 板烟 / 板煙] plug (of tobacco)
止血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, 止血栓] plug to stop bleeding; tampon

-plug- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug
ジャンパプラグ[, janpapuragu] (n) {comp} jumper plug
ショートプラグ[, sho-topuragu] (n) {comp} short plug
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play
スパークプラグ[, supa-kupuragu] (n) spark plug
はめ込む;嵌め込む;填め込む[はめこむ, hamekomu] (v5m,vt) (1) to inlay; to insert; to set; (2) {math} to plug in (to a formula); to immerse; (3) to trick; to deceive
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイ[, puraguandopurei] (n) {comp} plug and play
プラグアンドプレイBIOS[プラグアンドプレイバイオス, puraguandopureibaiosu] (n) {comp} plug and play BIOS
プラグコンパチブル[, puragukonpachiburu] (n) {comp} plug compatible
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
差し込む;差込む[さしこむ, sashikomu] (v5m) (1) to insert; to put in; to thrust in; to plug in; (2) to shine in; to flow in; (3) to jam a batter (with an inside pitch) (baseball)
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack
プラコン[ぷらこん, purakon] plug compatible

-plug- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเทียน[n.] (hūathīen) EN: spark plug ; sparking plug FR: bougie d'allumage [f] ; bougie [f]
หัวเทียนบอด[n. exp.] (hūathīen bø) EN: bad spark plug FR:
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork FR: bouchon [m] ; bonde [f]
จุกเกลียว[n. exp.] (juk klīo) EN: threaded plug FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: stir ; poke ; plug FR: faire bouger ; remuer ; secouer
คว่ำกระดาน[v. exp.] (khwam kradā) EN: pull a plug (on) ; put an end to FR:
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
ปลั๊ก[n.] (plak) EN: plug ; socket FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กไฟ[n.] (plakfai) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise électrique [f] ; bloc multiprise [m]
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plak faifā) EN: plug FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fa) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กตัวเมีย[n. exp.] (plak tūamīa) EN: plug socket FR:
ปลั๊กอุดหู[n. exp.] (plak ut hū) EN: ear plug FR:
เสียบปลั๊ก[v. exp.] (sīep plak) EN: plug in ; put the plug in FR: brancher
เต้ารับไฟฟ้า[n.] (taorap faif) EN: plug socket FR:
เต้าเสียบ[n.] (taosīep) EN: plug ; socket ; outlet FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater

-plug- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwischenstecker {m}adapter plug
Bananenstecker {m} [electr.]banana jack; banana plug
Einschraubbrücke {f}bridge (valve); swivel; swivel plug
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug
Blindstecker {m}dummy connector; dummy plug
Steckerbuchse {f}female plug
Glühkerze {f}heater plug
Stecker {m} | freier Steckermale plug | straight plug
Reparaturpfropfen {m}repair plug
Zündkerze {f}spark plug; sparking plug
Brückenstecker {m}strapping plug
Gewinde-Grenzlehrdorn {m}thread plug gauge
Gewindelehrdorn {m}thread plug gauge
Abschlussstopfen {m}tubing plug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -plug-
Back to top