ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*penetrate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น penetrate, -penetrate-

*penetrate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interpenetrate (vt.) ซึมเข้าไป See also: แผ่ซ่านเข้าไป Syn. permeate
penetrate (vt.) แทรกซึม See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป Syn. infiltrate, seep
penetrate (vt.) ขยายอิทธิพล See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate (vt.) ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate (vt.) เข้าใจ Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate (vt.) สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก) Syn. insert Ops. withdraw
penetrate into (phrv.) แทรกซึมเข้าไป See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate through (phrv.) ลอดผ่าน See also: ทะลุผ่าน
penetrate to (phrv.) เข้าไปถึง See also: ทะลุเข้าไปยัง
penetrate with (phrv.) แพร่กระจายไปด้วย See also: อบอวลไปด้วย Syn. imbue with, permeate with
English-Thai: HOPE Dictionary
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้นดั้น (v.) penetrate See also: force one´s way through Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง
มุ่งหน้าฝ่าไป (v.) penetrate See also: force one´s way through Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่ง
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) penetrate See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out
หยั่งลึก (v.) penetrate deeply
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว
Your GLG-20s have penetrated successfully and are awaiting the go-code.GLG-20s เข้ายึดฐานยิงได้สำเร็จ กำลังรอคำสั่งต่อไป
It seems the first bullet penetrated behind the right ear.ดูเหมือนกระสุนนัดแรก เข้าทางหลังหูขวา.
Now, the second bullet penetrated the plaster wall above the front door.และ กระสุนลูกที่ 2 ทะลุผนังปูน เหนือประตูทางเข้า
Someone penetrates the house, gets upstairs, jerks off on the bed.มีคนบุกรุกเข้ามาในบ้าน..
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้
I've been dying to play your games but I have this phobia about having my body penetrated surgically.ผมกำลังจะตายเพราะเกมของคุณ ผมมีโรคประหลาด เกี่ยวกับการที่จะเจาะเข้าร่างกายผม โดยหมอ
Break the crust so that the milk can penetrate its center...บิเปลือกออก ให้กะทิชอนไชไปถึงใจกลาง
Remarkable, isn't it how quickly the venom of the basilisk penetrates the body?ยอดเยี่ยมทีสุด จริงมั้ย พิษของบาซิลิสก์ จะแทรกซึมทั่วร่างอย่างรวดเร็ว
No use in digging out the rest. Silver's penetrated his organs.ไปมีประโยชน์ที่จะเอากระสุนที่เหลือออกมา กระสุนเงินเจาะทะลุอวัยวะภายในของเค้าหมดแล้ว
About the painful, ugly truth... you know it. No, Tommy. It penetrates a unified infinity of everything.ไม่ ทอมมี่ มันเป็นสิ่งที่เจาะเข้าไป แล้วรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
We've intercepted information about allow to penetrate the securityเราพึ่งได้ข้อมูลในการเจาะระบบรักษาความปลอดภัย

*penetrate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, 深入] penetrate deeply; thorough
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿透] penetrate

*penetrate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P)
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P)
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

*penetrate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through FR: forcer le passage
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กำซาบ[v.] (kamsāp) EN: permeate ; penetrate FR:
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain FR: ressentir une douleur aiguë
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate FR:
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through ; break FR: percer ; pénétrer ; traverser ; transpercer ; franchir
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalū) EN: pierce ; penetrate FR:
ตีโจทย์แตก[v. exp.] (tī jōt taēk) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
ตีประเด็นแตก[v. exp.] (tī praden t) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
ตีแตก (ตี...แตก)[v. exp.] (tī ... taēk) EN: penetrate ; break through FR:
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside FR:
หยั่งลึก[v. exp.] (yang leuk) EN: penetrate deeply FR:

*penetrate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *penetrate*
Back to top