ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*outspokenly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outspokenly, -outspokenly-

*outspokenly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outspokenly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างโผงผาง, อย่างเปิดเผย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดจาเปิดเผย (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา
โผงผาง (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย

*outspokenly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)

*outspokenly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดจาเปิดเผย[adv.] (phūtjā poēt) EN: outspokenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *outspokenly*
Back to top