ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-outspokenly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น outspokenly, *outspokenly*,

-outspokenly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดจาเปิดเผย[adv.] (phūtjā poēt) EN: outspokenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -outspokenly-
Back to top