ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*medicine*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น medicine, -medicine-

*medicine* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aeromedicine (n.) วิชาแพทย์ทางอากาศ See also: การแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติซึ่งเกิดจากการเดินทางในชั้นบรรยากาศของโลก
carminative medicine (n.) ยาที่ช่วยให้ก๊าซถูกขับออกจากกระเพาะอาหาร
folk medicine (n.) ยาพื้นบ้าน See also: ยาสมุนไพร
medicine (n.) ยารักษาโรค See also: ยา, สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค Syn. antidote, drug, medication, pill
medicine (n.) การบำบัดโรคด้วยยา See also: การรักษาโรคทางยา, อายุรกรรม, เวชศาสตร์ Syn. remedy
medicine (n.) แพทยศาสตร์ See also: การแพทย์, วิทยาศาสตร์แพทย์
medicine man (n.) หมอผี Syn. magician, wizard
patent medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea
trademarked medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. drugs, nostrum, panacea
English-Thai: HOPE Dictionary
aeromedicine(แอโรมิแมค' ดิซิน) n. วิชาแพทย์ทางอากาศ. -aeromedical adj.
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ,ยาพื้นบ้าน
forensic medicinen. นิติเวชศาสตร์., Syn. medical jurisprudence
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
medicine mann. หมอผี,คนขายยา
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
medicine(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร์,อายุรกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chest medicine; medicine, thoracicอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [ดู legal medicine และ medical jurisprudence] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
geriatric medicineอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
internal medicineอายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medicine๑. ยารักษาโรค [มีความหมายเหมือนกับ medication ๑ และ remedy ๑]๒. อายุรศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ medicine, internal]๓. แพทยศาสตร์๔. เวชศาสตร์, เวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialized medicineการแพทย์ที่จัดโดยสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
veterinary medicine; theriatricsสัตวแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Medicine, Ayurvedicอายุรเวท [TU Subject Heading]
Forensic medicineนิติเวชศาสตร์ [TU Subject Heading]
Holistic medicineการแพทย์แบบพหุลักษณ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Internal medicineอายุรศาสตร์ [TU Subject Heading]
Medicineการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Psychosomatic medicineเวชศาสตร์กายและจิต [TU Subject Heading]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reparative Medicineการแพทย์การสร้างอวัยวะใหม่วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical medicineโรคเขตร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
MD (abbr.) คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director
ซัดยา (v.) spread medicines (in the crucible) See also: refine by using a secret reagant
ผักแพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. พักแพว
พักแพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. ผักแพว
แพว (n.) kind of medicine herb See also: Polygonum odoratum Lour (Polygonaceae) Syn. ผักแพว, พักแพว
M.D. (abbr.) แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
ขนาน (clas.) numerative noun for drugs and medicines See also: kind Syn. ชนิด
ซื้อยา (v.) buy a herbal medicine See also: purchase
ตู้ยา (n.) medicine cupboard
น.สพ. (n.) veterinary medicine Syn. นายสัตวแพทย์
นายสัตวแพทย์ (n.) veterinary medicine
ปรุงยา (v.) compound medicine See also: make up/fill a prescription
พ.บ. (n.) Doctor of Medicine See also: M.D.
ยา (n.) medicine See also: medication, drug, dose, pill, tablet
ยา (n.) medicine See also: medication, drug, dose, pill, tablet
ยากลางบ้าน (n.) quack medicine See also: quack remedy
ยารักษาโรค (n.) medicine See also: pharmacy, drug, remedy Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยา
ยารักษาโรค (n.) medicine See also: drug, medication Syn. ยา
ยาวิเศษ (n.) the best medicine
ยาสมุนไพร (n.) herbal medicine
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have to go take my medicine nowฉันต้องไปทานยาแล้วตอนนี้
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
Make sure he takes his medicineดูให้แน่นะว่าเขาจะทานยา
When was the last time you had your medicine?คุณทานยาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ
The grandest medicine That I can propose Is under your noseยาดีที่สุดที่ฉันเสนอให้ได้อยู่ใต้จมูกเธอ
I do know a little bit about psychological medicine, yes.ฉันพอจะมีความรู้ด้านจิตวิทยาบ้าง ใช่แล้วครับ
No, your work has not changed. But you don't practice medicine at the UN.ไม่ งานของคุณไม่ได้เปลี่ยน แต่คุณไม่ได้รักษาที่สหประชาชาติ
The best medicine for that is to have some enjoyment... with a lower class woman, like your mother.ยาที่ดีสุดคือ การมีเรื่องสนุกๆทำ กับหญิงสาวชนชั้นต่ำ เหมือนแม่ของลูก
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ?
The first medicine they get in two months.ชุดเวชภัณฑ์ที่เราได้มาในรอบ 2 เดือน
He telephoned. He said "I have some medicine for you." Medicine is a letter.เขาโทรศัพท์ เขากล่าวว่า "ผมมียาบางอย่างสำหรับคุณ." ยาเป็นตัวอักษร
Back then, no medicine, no doctors.สมัยนั้น ไม่มีหมอ ไม่มียา
The Wachootoo shaman, or medicine man, has protested the intertribal wedding.หมอผีวาชูตู หมอยาน่ะ เป็นคนที่คัดค้านการวิวาห์ข้ามเผ่า
I should have kept medicine in the downstairs bathroom.ฉันควรจะได้เก็บยาใน ห้องน้ำชั้นล่าง
Conventional medicine, organized religion, alternative religion.ทั้งหมอแผนปัจจุบัน หมอสอนศาสนา แม้แต่หมอผี

*medicine* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nào, ㄋㄠˋ, 臑] biceps (in Chinese medicine); (arch.) forelimbs of livestock animal
包衣[bāo yī, ㄅㄠ ㄧ, 包衣] capsule (containing medicine); husk (of corn)
以毒攻毒[yǐ dú gōng dú, ㄧˇ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄥ ㄉㄨˊ, 以毒攻毒] to cure ills with poison (成语 saw, refers to technique of traditional Chinese medicine); to fight evil with evil; set a thief to catch a thief; to fight fire with fire
对症[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, 对症 / 對症] correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
五官[wǔ guān, ˇ ㄍㄨㄢ, 五官] five sense organs of traditional Chinese medicine (nose eyes lips tongue ears 鼻目口舌耳); facial features
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
[róng, ㄖㄨㄥˊ, 荣 / 榮] glory; honor; nutritive energy (in Chinese medicine); blood; surname Rong
顺应天时[shùn yìng tiān shí, ㄕㄨㄣˋ ˋ ㄊㄧㄢ ㄕˊ, 顺应天时 / 順應天時] going with nature and the seasons (traditional Chinese medicine concept)
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
[sǎn, ㄙㄢˇ, 散] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose
痹证[bì zhèng, ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, 痹证 / 痹證] localized pain disorder (in Chinese medicine); arthralgia syndrome; bi disorder
感冒药[gǎn mào yào, ㄍㄢˇ ㄇㄠˋ ㄧㄠˋ, 感冒药 / 感冒藥] medicine for colds
祛痰药[qū tán yào, ㄑㄩ ㄊㄢˊ ㄧㄠˋ, 祛痰药 / 祛痰藥] medicine to dispel phlegm (in traditional Chinese medicine)
药品[yào pǐn, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 药品 / 藥品] medicaments; medicine; drug
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, 药物 / 藥物] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug
[yào, ㄧㄠˋ, 葯] medicine; drug
[yào, ㄧㄠˋ, 药 / 藥] medicine; drug; cure
药师佛[Yào shī fó, ㄧㄠˋ ㄕ ㄈㄛˊ, 药师佛 / 藥師佛] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药师如来[Yào shī rú lái, ㄧㄠˋ ㄕ ㄖㄨˊ ㄌㄞˊ, 药师如来 / 藥師如來] Medicine Buddha (Sanskrit: Bhaisajyaguru)
药水[yào shuǐ, ㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, 药水 / 藥水] medicine in liquid form; bottled medicine; lotion
药瓶[yào píng, ㄧㄠˋ ㄆㄧㄥˊ, 药瓶 / 藥瓶] medicine bottle
医卜[yī bǔ, ㄧ ㄅㄨˇ, 医卜 / 醫卜] medicine and divination
心神[xīn shén, ㄒㄧㄣ ㄕㄣˊ, 心神] mind; state of mind; attention; (Chinese medicine) psychic constitution
[xī, ㄒㄧ, 怸] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, 隐血 / 隱血] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
冷藏[lěng cáng, ㄌㄥˇ ㄘㄤˊ, 冷藏] refrigeration; cold storage; to keep (food, medicine) in cold environment
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
拔火罐[bá huǒ guàn, ㄅㄚˊ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄢˋ, 拔火罐] suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气); suction chimney to make a stove draws
巫医[wū yī, ㄧ, 巫医 / 巫醫] witch doctor; medicine man; shaman
牛膝[niú xī, ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧ, 牛膝] Achyranthes bidentata (root used in Chinese medicine)
另类医疗[lìng lèi yī liáo, ㄌㄧㄥˋ ㄌㄟˋ ㄧ ㄌㄧㄠˊ, 另类医疗 / 另類醫療] alternative medicine
[zhǐ, ㄓˇ, 芷] angelica (type of iris; plant root used for medicine)
消炎药[xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, 消炎药 / 消炎藥] antibiotic medicine

*medicine* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM
アーユルヴェーダ[, a-yuruve-da] (n) Ayurveda (traditional system of medicine practiced in India)
アラビア医学[アラビアいがく, arabia igaku] (n) Arabian medicine
インド医学[インドいがく, indo igaku] (n) Indian medicine
オーダーメード医療;オーダーメイド医療[オーダーメードいりょう(オーダーメード医療);オーダーメイドいりょう(オーダーメイド医療), o-da-me-do iryou ( o-da-me-do iryou ); o-da-meido iryou ( o-da-meido iryou )] (n) personalized medicine (wasei
カステン[, kasuten] (n) cabinet, usu. containing medical instruments, medicines, etc. (ger
スポーツ医学[スポーツいがく, supo-tsu igaku] (n) sports medicine
テーラーメード医療;テーラーメイド医療[テーラーメードいりょう(テーラーメード医療);テーラーメイドいりょう(テーラーメイド医療), te-ra-me-do iryou ( te-ra-me-do iryou ); te-ra-meido iryou ( te-ra-meido iryou )] (n) (See オーダーメード医療) personalized medicine (wasei
テレメディスン[, teremedeisun] (n) {comp} telemedicine
テレメデシン[, teremedeshin] (n) telemedicine
ノーベル生理学医学賞[ノーベルせいりがくいがくしょう, no-beru seirigakuigakushou] (n) Nobel Prize in Physiology or Medicine
ホリスティック医学[ホリスティックいがく, horisuteikku igaku] (n) holistic medicine
レーザー医学[レーザーいがく, re-za-igaku] (n) laser medicine
三焦;三の焦[さんしょう(三焦);みのわた, sanshou ( san shou ); minowata] (n) san jiao (triple heater; functional metabolic organ in Chinese medicine)
下焦[かしょう, kashou] (n) lower jiao (in traditional Chinese medicine); lower burner
予防医学[よぼういがく, yobouigaku] (n) preventive medicine; prophylactic
予防医療[よぼういりょう, yobouiryou] (n) preventive medicine
予防薬[よぼうやく, yobouyaku] (n) prophylactic medicine
五明[ごみょう, gomyou] (n) the five sciences of ancient India (grammar and composition, arts and mathematics, medicine, logic, and philosophy)
伊勢防風[いせぼうふう, iseboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
健胃薬[けんいやく, ken'iyaku] (n) (See 健胃,健胃剤,健胃錠) stomachic; stomach medicine
八百屋防風[やおやぼうふう, yaoyaboufuu] (n) (obsc) (See 浜防風) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine)
六淫[ろくいん, rokuin] (n) six external causes of illness in traditional Chinese medicine (wind, cold, fire; heat, dampness, dryness, heat of summer)
六神丸[ろくしんがん, rokushingan] (n) pill made from various animal ingredients (inc. musk, toad venom, cow bezoars, etc.) used as a cardiac stimulant in Chinese medicine
内服薬[ないふくやく, naifukuyaku] (n) medicine taken internally
内用薬[ないようやく, naiyouyaku] (n) medicine taken internally
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P)
内科学[ないかがく, naikagaku] (n) internal medicine
効能書き[こうのうがき, kounougaki] (n) statement of the efficacy of a medicine
医学士[いがくし, igakushi] (n) Bachelor of Medicine; MB
医師免許[いしめんきょ, ishimenkyo] (n) physician's license (licence); doctor's license; medical license; license to practice medicine
医方明[いほうみょう, ihoumyou] (n) (See 五明) cikitsavidya (the ancient Indian study of medicine)
医歯薬学[いしやくがく, ishiyakugaku] (n) (study of) medicine, dentistry and pharmacology
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P)
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body
厚朴[こうぼく, kouboku] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia bark (used in Chinese medicine)
古医方[こいほう, koihou] (n) (See 後世方) Edo-period school of Chinese medicine based on pre-Jin and Yuan teachings
含嗽薬[がんそうやく, gansouyaku] (n) gargle medicine; mouthwash
呪術医[じゅじゅつい, jujutsui] (n) medicine man; witch doctor (doctor specialized in treating illnesses caused by magic)
咳止め[せきどめ, sekidome] (n) cough medicine; cough syrup; cough lozenge
Japanese-English: COMDICT Dictionary
遠隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine

*medicine* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุร-[pref.] (āyura-) EN: medicine FR: médecine [f]
อายุรกรรม[n.] (āyurakam) EN: medicine FR:
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
อายุรเวท[n.] (āyurawēt) EN: medical science ; science of healing ; ayurveda ; ayurvedic medicine FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f]
อายุรศาสตร์เขตร้อน[n. exp.] (āyurasāt kh) EN: tropical medicine FR: médecine tropicale [f]
ฝอย[n.] (føi) EN: directions for use of medicine FR: posologie [f]
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
จตุปัจจัย[n.] (jatupatjai) EN: the four necessities of a Buddhist monk (food, raiment, abode and medicine) FR:
เจียดยา[v.] (jīetyā) EN: buy traditional medicine FR:
การใช้ยา[n. exp.] (kān chai yā) EN: use of medicine ; drug use FR: usage de médicaments [m]
การแพทย์อายุรเวท[n. exp.] (kān phaēt ā) EN: ayurvedic medicine FR:
การแพทย์แบบองค์รวม[n. exp.] (kān phaēt b) EN: holistic medicine FR: médecine holistique [f]
การแพทย์บูรณาการ[n. exp.] (kān phaēt b) EN: integrative medicine FR:
การแพทย์กระแสหลัก[n. exp.] (kān phaēt k) EN: allopathic medicine FR: médecine allopathique [f]
การแพทย์แผนไทย[n. exp.] (kān phaēt p) EN: traditional Thai medicine FR: médecine traditionnelle thaïlandaise [f]
การแพทย์ทางเลือก[n. exp.] (kān phaēt t) EN: alternative medicine FR: médecine alternative [f]
ขนาน[n.] (khanān) EN: [classif. : medicines, drugs, mixtures] FR: [classif. : sortes de médicaments]
คณะแพทยศาสตร์[n. prop.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine FR: Faculté de Médecine [f]
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี [org.] (Khana Phaēt) EN: Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital ; Ramathibodi Hospital Faculty of Medicine FR:
คิลานปัจจัย[n.] (khilānapatj) EN: medicine ; drugs ; pharmaceuticals ; support for the sick ; requisites for the sick FR:
คิลานเภสัช[n.] (khilānaphēs) EN: medicaments (for monks) ; drug ; medicine FR:
กินยา[v. exp.] (kin yā) EN: take medicine FR: prendre un médicament ; avaler un médicament
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant FR:
กุมารเวชศาสตร์[n.] (kumānwētcha) EN: pediatrics ; paediatrics ; pediatric medicine FR: pédiatrie [f]
หลอดหยดยา[n. exp.] (løt yot yā) EN: medicine dropper FR:
ลูกกลอน[n.] (lūkkløn) EN: ball of medicine which is swallowed whole ; bolus FR:
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
นักการแพทย์แผนไทย[n. exp.] (nak kān pha) EN: Thai traditional medicine doctor FR:
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
นิติเวช[n. exp.] (nitiwēt) EN: forensic medicine FR:
นิติเวชศาสตร์ [n. exp.] (nitiwētchas) EN: forensic medicine FR: médecine légale [f]
โอสถ[n.] (ōsot) EN: medicine ; drug ; medication FR: médicament [m] ; remède [m]
โอสถ-[pref.] (ōsottha-) EN: medicine FR:
โอสถกรรม[n.] (ōsotthakam) EN: pratice of medicine ; medicinal treatment ; medicine FR:
แพทย์แผนปัจจุบัน[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: pratictioner of modern medicine ; medical doctor FR:
แพทย์แผนไทย[n. exp.] (phaēt phaēn) EN: doctor of traditional Thai medicine FR:
แพทยศาสตร์[n.] (phaētsāt = ) EN: medicine ; medical science FR: médecine [f] ; sciences médicales [fpl]
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)[n.] (phaētthayas) EN: Doctor of Medicine ; M.D. FR:
ไภษัชย์[n.] (phaisat) EN: medicine FR: médecine [f]
พักแพว[n.] (phakphaēo) EN: [kind of medicine herb] FR:

*medicine* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bakkalaureus {m} der MedizinBM : Bachelor of Medicine
Abführmittel {n} [med.]cathartic medicine; cathartic
Humanmediziner {m}doctor of medicine
Phytopharmaka {pl}herbal medicines
Ganzheitsmedizin {f}holistic medicine
Humanmedizin {f}(human) medicine
(ärztliche) Approbation {f}licence (license [Am.]) to practise medicine
Medizinball {m} [sport]medicine ball
rezeptfrei; nicht rezeptpflichtig {adj} | rezeptfreie Mittelobtainable without a prescription | medicines obtainable without a prescription
Sportmedizin {f}sports medicine
Tiermedizin {f}veterinary medicine
Arzneischrank {m}medicine cabinet
Hausapotheke {f}medicine chest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *medicine*
Back to top