ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*meagre*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meagre, -meagre-

*meagre* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meagre (adj.) ขาดแคลน Syn. meager, scanty, deficient, insufficient
English-Thai: HOPE Dictionary
meagre(มี'เกอะ) adj. ขาดแคลน,น้อย,ไม่พอเพียง,ยากจน,ผอม, See also: meagerness n. meagreness n., Syn. poor,scanty
English-Thai: Nontri Dictionary
meagre(adj) น้อย,ผอม,ขาดแคลน,ไม่พอเพียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ
Sillum farming is a meagre tradeทำฟาร์มซิลลั่มเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
Jhilmil's father was left to live off a meagre monthly allowance, like the servants.พ่อของชิลมิลได้รับเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อย เท่าๆกับคนใช้
Against the meagre might of Earth?กับพวกที่ไร้พลังจากโลกเนี่ยนะ?
Food and water is scarce and we are distributing rations, but they're very meagre.อาหารและน้ำ ขาดแคลน พวกเราปันส่วนอาหารให้แต่พวกเขาก็ยังขาดแคลน

*meagre* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
細やか[ささやか, sasayaka] (adj-na) meagre; meager; modest; (P)
細微[さいび, saibi] (adj-na,n) minute; meager; meagre; mean
薄給[はっきゅう, hakkyuu] (n,adj-no) small (meagre, meager) salary
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre
貧弱[ひんじゃく, hinjaku] (adj-na,n) poor; meagre; meager; insubstantial; (P)

*meagre* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant

*meagre* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mager; knapp {adj} | magerer | am magerstenmeagre; meager | more meager | most meager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *meagre*
Back to top