ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-meagre-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meagre, *meagre*,

-meagre- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eking out a meagre existence by collecting cans....แล้วก้อ หัวข้อข่าวแบบไหนที่คุณจะเขียนงั้นเหรอ
Sillum farming is a meagre tradeทำฟาร์มซิลลั่มเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
Jhilmil's father was left to live off a meagre monthly allowance, like the servants.พ่อของชิลมิลได้รับเบี้ยเลี้ยงเล็กน้อย เท่าๆกับคนใช้
Against the meagre might of Earth?กับพวกที่ไร้พลังจากโลกเนี่ยนะ?

-meagre- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その日暮らし;その日暮し;其の日暮らし;其の日暮し[そのひぐらし, sonohigurashi] (n) (1) financially scraping by; meagre existence (meager); hand to mouth existence; (2) living one's life without plan; living life day-by-day; taking life one day at a time
痩せ腕[やせうで, yaseude] (n) (1) thin arm; (2) meager income; meagre income
貧小[ひんしょう, hinshou] (adj-na,n) petty; trivial; trifling; paltry; meager; meagre

-meagre- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจ้อย[adj.] (krajǿi = kr) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little ; tiny FR: insignifiant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -meagre-
Back to top