ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*intrude*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น intrude, -intrude-

*intrude* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrude (vi.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. encroach, trespass, butt in
intrude (vt.) บุกรุก See also: รุกล้ำ, ล่วงล้ำ Syn. invade
intrude into (phrv.) บุกรุกเข้าไป See also: รุกเข้าไป, บุกเข้า, รุกล้ำเข้าไป Syn. intrude on, obtrude on
intrude on (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
intrude upon (phrv.) ก้าวก่าย See also: รุกล้ำ, ยุ่มย่าม Syn. intrude into, obtrude on
intruder (n.) บุคคลภายนอก See also: คนนอก, คนภายนอก, คนที่ไม่ใช่สมาชิก Syn. newcomer
intruder (n.) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง Syn. trespasser
English-Thai: HOPE Dictionary
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
intrude(vt) บุกรุก,ก้าวร้าว,รบกวน,แย่ง,ยื่น,ก้าวก่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intruderผู้บุกรุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้ำกราย (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา
ทะลึ่ง (v.) intrude See also: shoot up, spring up, soar Syn. ทะยาน, พรวดพราด
ล่วงล้ำ (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ใกล้เข้ามา
ละลาบละล้วง (v.) intrude See also: take liberties, trespass, offend Syn. ล่วงเกิน
แพ่น (v.) intrude violently See also: rush in, dash
ใกล้เข้ามา (v.) intrude See also: come near Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Have encountered intruders and am engaging! Request backup!มีผู้บุกรุกอยู่ที่นี่และ เราถูกโจมตี ร้องขอกำลังเสริม!
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
Who dares intrude on my solitude?ใครกล้ารุกล้ำความสันโดษของข้า?
But now, the first intruder to be a former cast member.แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับ การฝ่าด่านครั้งล่าสุด - โดยผู้บุกรุกที่เคยร่วมแสดง
If I find out that you had anything to do with this intruder, I will send the executioner.ถ้าข้ารู้ว่าเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้บุกรุกล่ะก็... ข้าจะส่งเพชรฆาตมาหาเจ้า
I don't want to intrude if you'd prefer to be alone.ฉันไม่อยากรบกวนเวลานะ ถ้าคุณต้องการอยู่คนเดียว
Sorry to intrude but would you know where no. 16-1 is?ขอโทษที่รบกวน คุณทราบมั้ยคะว่าบ้านเลขที่ 16-1 อยู่ไหน
If there's an intruder in the house, you run in there, you lock the door,ถ้าหากมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้าน นายวิ่งเข้าไปในนั้น แล้วนายล็อคประตู
I - I Don't Mean To Intrude, But Are You All Right?อย่าหาว่ายุ่งเลยนะ แต่คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
I am sorry to intrude at such a delicate time, but I knew your husband.ผมขอโทษที่มารบกวนในเวลาเช่นนี้ แต่..
I heard you recently found... a woman intruder on the grounds.ฉันได้ยินมาว่าคุณเพิ่งพบกับ... ผู้หญิงที่บุกรุกเข้ามาในบ้านของคุณ
He fucking intrudes us, let's go!มันกวนเรา ไปอัดมันเลย

*intrude* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader
入侵者[rù qīn zhě, ㄖㄨˋ ㄑㄧㄣ ㄓㄜˇ, 入侵者] intruder
挤入[jǐ rù, ㄐㄧˇ ㄖㄨˋ, 挤入 / 擠入] intrude

*intrude* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入者[らんにゅうしゃ, rannyuusha] (n) intruder
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in
姫蟻[ひめあり;ヒメアリ, himeari ; himeari] (n) (uk) Monomorium intrudens (species of ant)
押し掛ける;押掛ける;押しかける[おしかける, oshikakeru] (v1,vi) to intrude on
潜入者[せんにゅうしゃ, sennyuusha] (n) intruder; infiltrator
闖入者[ちんにゅうしゃ, chinnyuusha] (n) intruder

*intrude* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
เจ๋อเจ๊อะ[v.] (joējoe) EN: poke one's nose into other people's affairs ; intrude ; dare FR:
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
ล่วงล้ำ [v.] (lūanglam) EN: intrude ; trespass ; impinge (on) FR:
แพ่น[v.] (phaen) EN: be rash enough ; be assertive enough ; intrude violently FR:
รบกวน[v.] (ropkūan) EN: bother ; trouble ; disturb ; annoy ; intrude ; harass ; bug FR: importuner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter ; perturber ; enquiquiner (fam.) ; tanner (fam.) ; harasser ; emmerder (fam.)
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
แทรกแซง[v.] (saēksaēng) EN: intervene (in) ; interfere in ; intrude in ; intercede in ; step into ; meddle in FR: intervenir ; interférer ; se mêler de
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly FR:
ถลัน[v.] (thalan) EN: dash ; rush ; force one's way ; push one's way in ; enter stubbornly ; intrude regardless of consequences FR: se précipiter ; faire irruption
ทะลึ่ง[v.] (thaleung) EN: shoot up ; spring up ; soar ; intrude FR:
แหยม[v.] (yaēm) EN: intrude ; poke (into) ; meddle ; interfere FR: interférer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *intrude*
Back to top